دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آذر 1401، صفحه 1-220 (شماره پاییز) 
دیرینه‌‌شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»

صفحه 33-58

10.22034/jsfc.2021.232963.2205

ریحانه نادری‌نژاد؛ قاسم زائری؛ فرشاد مؤمنی؛ نوروز هاشم‌زهی