باسمه سبحانه و تعالی

توجه پژوهشگران و مؤلفان ارجمندی را که قصد ارسال مقاله به فصلنامه راهبرد فرهنگ دارند،

به نکات مهم زیر جلب می‌نماید:

1. بنا بر تصمیم شورای سردبیری فصلنامه، بابت داوری اولیه مقالات 50,000 تومان و بابت پذیرش مقاله، 300,000 تومان از نویسندگان محترم دریافت می‌گردد.

اطلاعات شماره حساب نزد بانک مرکزی به‌نام شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل می‌باشد:

شماره حساب: 420100004101024400200002

شماره شبا: IR42 0100 0041 0102 4400 2000 02

2. بعد از ارسال مقاله به سایت فصلنامه، لینک واریز هزینه بابت داوری اولیه (50,000 تومان) به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال می‌گردد، تا فیش واریزی در سایت فصلنامه بارگذاری شود و در صورت عدم واریز هزینه مقاله عودت داده می‌شود.

3. جهت ارتباط با دفتر فصلنامه فقط از طریق پیام‌نگار فصلنامه (rahbordefarhang@gmail.com) اقدام نمایید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 1-220 (شماره زمستان) 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک؛ مورد مطالعه: ساکنان 15-55 ساله شهر بیرجند

صفحه 183-208

10.22034/jsfc.2021.268886.2206

علی محمد طالبی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی‌اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان