شماره جاری: دوره 16، شماره 61، خرداد 1402، صفحه 1-224 

تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی

صفحه 69-96

10.22034/jsfc.2022.319943.2345

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ بیژن زارع


اثربخشی خودِ رستگاربخش بر سلامت روان در افراد ایرانی

صفحه 197-217

10.22034/jsfc.2022.327232.2366

احسان زرگر خرازی اصفهانی؛ محمد رضا عابدی؛ فهیمه نامدار پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان