شماره جاری: دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 1-220 (شماره زمستان) 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک؛ مورد مطالعه: ساکنان 15-55 ساله شهر بیرجند

صفحه 183-208

10.22034/jsfc.2021.268886.2206

علی محمد طالبی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی‌اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان