شماره جاری: دوره 16، شماره 63، آذر 1402، صفحه 1-213 

عادی سازی فساد و مولفه های موثر بر آن در ورزش

صفحه 121-153

10.22034/jsfc.2023.345507.2412

علی ناصری؛ زهره حسنی؛ بهرام یوسفی؛ علی اشرف خزایی


الگویی برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی

صفحه 187-219

10.22034/jsfc.2023.363468.2453

عباس علوی شاد؛ عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان