جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌‌‌شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر در نظر دارد تا به میانجی رویکرد برساختی ـ تفسیری به کشف و بررسی زمینه‌ها و دلالت‌‌‌‌های معنایی روابط پیش از ازدواج جوانان و پیامد‌های آن بر زندگی متأهلی در شهر سنندج بپردازد. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده و از روش نظریه زمینه‌ای برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با کمک روش نمونه‌‌‌گیری نظری و هدفمند با 21 نفر از مشارکت‌کنندگان مصاحبه گردید و نهایتاً داده‌های گردآوری‌شده در قالب 18 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جوانان پیش از ازدواج، به ‌دلایل مشکلات عاطفی، شدت یافتن امیال جنسی و عضویت و تسهیل پذیرش در گروه دوستان به رابطه با جنس مخالف روی ‏آورده‌‌‌اند. در این میان محرکات جنس مخالف به‌مثابه زمینه تسهیل‏گر و فنّاوری‌‌‌‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به‌منزله شرایط مداخله‏گر عمل کرده‏اند. جوانانِ مورد مصاحبه با میانجی دو راهبرد «روابط عاشقانه» و «روابط مبتنی بر فریب» به رابطه با جنس مخالف تداوم بخشیده‌‌‌اند. بر اساس مطالعه حاضر، تجربه رابطه پیش از ازدواج، با تقویت حس نوستالژیک، پیامدهایی چون احساس تأسف، مقایسه و تنوع‌طلبی جنسی، اختلافات خانوادگی، بی‌‌‌وفایی و عدم پایبندی در زندگی متأهلی را در پی داشته است. مقوله هسته «سیالیت پیوند زناشویی» ناظر بر پیامد‌های رابطه پیش از ازدواج جوانان بر زندگی متأهلی می‌‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Youth and Premarital Relationships: A Qualitative Study of Contexts, Interactions and Conse-quences

نویسندگان [English]

  • Omid Qaderzadeh 1
  • Fardin Mohammadi 2
  • Hossein Mohammadi 3
1 Associate Professor, Kurdestan University
2 PhD Student, Department of Sociology of Economy and Development, Ferdowsi University of Mashhad
3 MA (Sociology), Shiraz University
چکیده [English]

The present paper is an attempt to study the mediation of constructionist-interpretive approach in exploration and investigation about the contexts and semantic implications of premarital relations of the youth and their consequences for martial life in the Sanandaj City. The data of this qualitative study were collected through in-depth interviews and analyzed through grounded theory method. 21 respondents were selected through targeted theoretical sampling method and were interviewed. The collected data were coded and analyzed in 18 axial categories and one core category. The findings of the research indicate that the youth have turned to relations with the opposite sex before marriage because of emotional problems, intensified sexual desires, and membership and facilitation of acceptance in peer groups. However, stimulations of opposite sex have functioned as facilitating grounds and modern information and communication technology as intervening conditions. The responding youth have sustained relations with the opposite sex with the mediation of two strategies, i.e. “love relations” and “relations based on deception”. According to the findings of the present study, the experience of premarital relations, by strengthening the sense of nostalgia, has such consequences as regret, seeking sexual diversity and comparison, family conflicts, unfaithfulness, and lack of commitment to marital life. The core category of “volatility of marital ties” is related to the consequences of premarital relations of the youth for marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital life
  • Premarital Relations
  • Seeking Sexual Diversity
  • Unfaithfulness
  • Love Relations