جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌‌‌شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر در نظر دارد تا به میانجی رویکرد برساختی ـ تفسیری به کشف و بررسی زمینه‌ها و دلالت‌‌‌‌های معنایی روابط پیش از ازدواج جوانان و پیامد‌های آن بر زندگی متأهلی در شهر سنندج بپردازد. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده و از روش نظریه زمینه‌ای برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با کمک روش نمونه‌‌‌گیری نظری و هدفمند با 21 نفر از مشارکت‌کنندگان مصاحبه گردید و نهایتاً داده‌های گردآوری‌شده در قالب 18 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جوانان پیش از ازدواج، به ‌دلایل مشکلات عاطفی، شدت یافتن امیال جنسی و عضویت و تسهیل پذیرش در گروه دوستان به رابطه با جنس مخالف روی ‏آورده‌‌‌اند. در این میان محرکات جنس مخالف به‌مثابه زمینه تسهیل‏گر و فنّاوری‌‌‌‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به‌منزله شرایط مداخله‏گر عمل کرده‏اند. جوانانِ مورد مصاحبه با میانجی دو راهبرد «روابط عاشقانه» و «روابط مبتنی بر فریب» به رابطه با جنس مخالف تداوم بخشیده‌‌‌اند. بر اساس مطالعه حاضر، تجربه رابطه پیش از ازدواج، با تقویت حس نوستالژیک، پیامدهایی چون احساس تأسف، مقایسه و تنوع‌طلبی جنسی، اختلافات خانوادگی، بی‌‌‌وفایی و عدم پایبندی در زندگی متأهلی را در پی داشته است. مقوله هسته «سیالیت پیوند زناشویی» ناظر بر پیامد‌های رابطه پیش از ازدواج جوانان بر زندگی متأهلی می‌‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها