فرایند پذیرش مقالات

شرایط چاپ مقالات

1. پذیرش اولیه مقالات صرفاًً زمانی صورت می‌گیرد که ذیل یکی از محورهای موضوعی نشریه به‌شرح زیر باشد:

 •  رصد و مهندسی فرهنگی کشور
 •  آسیب‌شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی
 •  هنجارها، ارزش‌ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن
 •  حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه
 •  جایگاه و عملکرد رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی کشور
 •  پیش‌نیازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور
 •  نقشه جامع علمی کشور
 •  تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه و حوزه
 •  تحول و ارتقاء علوم انسانی
 •  پیش‌نیازهای فرهنگی تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور
 •  چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت‌ها
 •  بررسی روند‌ها و جهت‌گیری‌ها در تولید آثار و مصنوعات فرهنگی و هنری

2. مقالات ارسالی نباید به‌صورت تمام‌متن برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال و یا به‌صورت مکتوب یا الکترونیکی منتشر شده باشد.
3. مقالات الزاماً باید مطابق با راهنمای تنظیم مقالات فصلنامه «راهبرد فرهنگ» تنظیم شود.
4. آثار ارسال‌شده صرفاًً پس از ارزیابی و تأیید داوران به چاپ خواهد رسید.
5. فصلنامه در ویرایش مطالب و تغییر عناوین آزاد است.