عادی سازی فساد و مولفه های موثر بر آن در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عوامل (درونی و بیرونی) موثر بر عادی‌سازی فساد در ورزش است، لذا با شناسایی این شاخض‌ها به تحلیل فساد ورزشی پرداخته می‌شود. جامعه تحقیق، 23 نفر از خبرگان بین‌المللی می-باشد که در زمینه فساد سابقه پژوهش و مطالعه داشته‌اند. بر اساس مرور ادبیات و پیشینهء پژوهش 15 شاخص شناسایی و استخراج شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش ترکیبی تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل: ANP بر اساس DEMATEL استفاده شد. نتایج روابط علّی-معلولی این پژوهش نشان داد که شاخص‌های جهان بیرونی ( 8 شاخص) به عنوان عوامل اثرگذار (علت)، شناخته شدند. از این بین، شاخص بهشت گمشده، فراوانی فرصت‌های فساد و هزینه‌ی پایین مشارکت در فساد، به ترتیب اثرگزارترین بودند. برقرارسازی نظام پایش و بررسی‌ها برای شناسایی ساختارهای فسادزا و محدود کردن فرصت‌های فساد، متناسب‌سازی نظام جرم و مجازات، تلاش برای مقابله با بی‌تفاوتی و بی‌حسی اجتماعی، ایجاد سیستم‌های آموزشی کارآمد جهت همراه کردن جامعه با استراتژی تقبیح فساد، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای اقدامات افشاگرانه، می‌تواند تحمل فساد را در جامعه تا حدود زیادی پایین بیاورد و سهولتِ مشارکت در فساد را از بین ببرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Normalization of corruption and the factors affecting it in sports

نویسندگان [English]

  • ali naseri 1
  • Zohreh Hasani 2
  • Bahram Yousefi 3
  • Ali ashraf Khazaei 2
1 PhD in Sport Management, Razi university
2 Assistant Professor of sports management, Razi university
3 Associate Professor of sports management, Razi university
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and evaluate the factors (internal and external) affecting the normalization of corruption in sports, therefore, by identifying these indicators, sports corruption is analyzed. The research community consists of 23 international experts who have a history of research and study in the field of corruption. Based on literature review and research background, 15 indicators were identified and extracted. For data analysis, the combined method of fuzzy multi-criteria decision theory including: ANP based on DEMATEL was used. The results of the causal-disability relationships of this research showed that the indicators of the external world (8 indicators) were recognized as the influencing factors (cause). Among these, the lost paradise index, the frequency of corruption opportunities, and the low cost of participating in corruption were the most effective, respectively. Establishing a monitoring and investigation system to identify corrupt structures and limit the opportunities for corruption, adapting the crime and punishment system, trying to deal with indifference and social numbness, creating efficient educational systems to bring the society together. With the strategy of denouncing corruption, creating incentive mechanisms for whistle-blowing actions can greatly reduce the tolerance of corruption in the society and eliminate the ease of participation in corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization of corruption
  • Sports
  • Lost paradise
  • Multi-criteria Decision Mmaking