بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌‌های‌ اخیر، با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام‌شده در زمینه نشاط اجتماعی‌، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می‌‌شود. اصلی‌‌ترین سؤال پژوهش حاضر این است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در تحقیقات انجام‌شده در ایران کدام‌اند؟
جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که طی سال‌‌های‌ 1384 تا 1394 با موضوع نشاط اجتماعی منتشر شده است. در نهایت 24 تحقیق انتخاب و با نرم‌‌افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌‌های‌ تحقیق نشان داد که متغیر‌های‌ رضایت از زندگی، عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر زیادی بر نشاط اجتماعی در ایران دارند. نتایج اندازه اثرات نشان می‌‌دهد که رابطه رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی، معادل 0/61 و در حد زیاد می‌‌باشد. رابطه عزت نفس و نشاط اجتماعی در تحقیقات مرورشده حدود 0/58 و در حد زیاد قرار دارد. نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان می‌‌دهد که رابطه دینداری و نشاط اجتماعی معادل 0/39 و رابطه ارتباط اجتماعی و نشاط اجتماعی، حدود 0/37 و هر دو در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها