دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-220 
جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟

صفحه 37-70

حیدر جانعلیزاده چوب‌بستی؛ اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدمهدی فرزبد


بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود

صفحه 159-180

حکیمه‌السادات شریف‌زاده؛ سیداحمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلی‌پور