دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 1-220 (موضوع این شماره:‌ رسانه) 
مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی

صفحه 97-122

معصومه تقدسی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری؛ عباس ذبیح‌زاده