تحلیل خوانش‌‌ زنان از سریال‌‌‌‌های‌ ماهواره‌ای ‌فارسی‌زبان؛ مورد مطالعه: زنان شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌‌شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه در دنیای رسانه، سریال‌‌های‌ تلویزیونی یکی از ژانر‌های‌ محبوبی است که توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده است. در این میان سریال ماهواره‌ای «‌عمر گل لاله» که به زبان فارسی در کانال GEM TV پخش می‌‌شود یکی از مهم‌ترین سریال‌‌هایی است که ذهن و وقتِ بینندگان به‌ویژه قشر زنان را به خود مشغول نموده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که زنان به‌مثابه مخاطبان اصلی این سریال، آن را چگونه رمزگشایی می‌‌کنند؟ آیا گفتمان مسلط بر این سریال را می‌‌پذیرند یا رد می‌‌کنند یا با آن‌‌ وارد تعامل می‌‌شوند؟ بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی خوانش زنان از این سریال است. در راستای پاسخ به این مسئله، از رویکرد نظری تحلیل دریافت و نظریه هال بهره گرفته شد و برای گردآوری و تحلیل داده‌‌ها نیز از روش تحلیل روایت استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که زنان، این سریال را به چهار شیوه رمزگشایی می‌‌کنند که عبارت‌اند از: جایگاه مسلط ـ هژمونیک، تقابل‌‌جو، جرح و تعدیل شده و فراهژمونیک.

کلیدواژه‌ها