شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

2 استادیار دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف این مقاله شناسایی آسیب‌‌های ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در مخاطبان ایرانی و طبقه‌بندی آنهاست. برای این منظور از روش فراترکیب که یکی از انواع پژوهش‌‌های فرامطالعه است، استفاده شد. در قدم اول با کلیدواژه‌‌های مختلف در مهم‌ترین بانک‌‌های اطلاعاتی پژوهش‌‌ها و مقالات در کشور جستجو و تعداد 55 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی گردید. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهش‌‌ها براساس شاخص‌‌های معین تعداد 27 عنوان از آنها که مستقیم به آسیب‌‌های ناشی از تماشای سریال‌‌های ماهواره‌ای پرداخته بودند انتخاب شدند. در ادامه با تکنیک کدگذاری کیفی براساس روش فراترکیب 140 کد اولیه از دل پژوهش‌‌های منتخب استخراج و در ذیل 33 مفهوم محوری، دسته‌بندی شدند. در آخرین مرحله 33 مفهوم محوری با طبقه‌بندی به 6 مقوله اصلی تقلیل یافت. درنهایت یافته‌‌های پژوهش حاضر نشان داد که مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، سبب چنین آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود؛ تأثیرپذیری از فرهنگ غربی، تضعیف نهاد خانواده، آسیب‌‌های روانی، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و تضعیف فرهنگ اسلامی ـ ایرانی.

کلیدواژه‌ها