تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مطالعه‏ی کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ایرانی و رفتار اخلاقی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه بود. روش مطالعه آزمایشی و از نوع طرح تک آزمودنی با خطوط پایه چندگانه بود. ابتدا در قالب خط پایه و بدون مداخله، رفتار اخلاقی و ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس در فواصل بیست روز و در پنج نوبت، کتاب‌های‌ تعیین‌شده به آزمودنی‌ها ارائه و تغییرات رفتاری و ارزشی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه شامل چهار نفر از دانش‏آموزان دختر سال سوم متوسطه یک دبیرستان در شهر مشهد بود که به‌صورت هدفمند انتخاب و تغییرات آنان در دو مؤلفه نگرش نسبت به ارزش‏‌های‌ دینی و ملی و رفتار اخلاقی بررسی شد. برای سنجش نگرش به ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی، از پرسشنامه نگرش‌سنج و برای سنجش رفتار اخلاقی، از سیاهه مشاهده رفتار استفاده گردید. نتایج نشان داد که نگرش مثبت دانش‏آموزان به ارزش‏‌های‌ اسلامی ـ ایرانی، با مطالعه کتاب‏‌های‌ زندگینامه‌ای‌ شخصیت‏‌های‌ معنوی و حماسی افزایش یافته و رفتار‌های‌ غیراخلاقی آنها به‌طور چشمگیری کاهش داشته است. تدوین برنامه‏‌های‌ مطالعاتی و ترغیب نوجوانان به مطالعه زندگی و منش شهدا و حماسه‌سازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از توصیه‏‌های‌ این مطالعه بوده است که همخوان با اصل الگوپردازی و اسوه‌بخشی در مبانی تربیت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها