تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مطالعه‏ی کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ایرانی و رفتار اخلاقی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه بود. روش مطالعه آزمایشی و از نوع طرح تک آزمودنی با خطوط پایه چندگانه بود. ابتدا در قالب خط پایه و بدون مداخله، رفتار اخلاقی و ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس در فواصل بیست روز و در پنج نوبت، کتاب‌های‌ تعیین‌شده به آزمودنی‌ها ارائه و تغییرات رفتاری و ارزشی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه شامل چهار نفر از دانش‏آموزان دختر سال سوم متوسطه یک دبیرستان در شهر مشهد بود که به‌صورت هدفمند انتخاب و تغییرات آنان در دو مؤلفه نگرش نسبت به ارزش‏‌های‌ دینی و ملی و رفتار اخلاقی بررسی شد. برای سنجش نگرش به ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی، از پرسشنامه نگرش‌سنج و برای سنجش رفتار اخلاقی، از سیاهه مشاهده رفتار استفاده گردید. نتایج نشان داد که نگرش مثبت دانش‏آموزان به ارزش‏‌های‌ اسلامی ـ ایرانی، با مطالعه کتاب‏‌های‌ زندگینامه‌ای‌ شخصیت‏‌های‌ معنوی و حماسی افزایش یافته و رفتار‌های‌ غیراخلاقی آنها به‌طور چشمگیری کاهش داشته است. تدوین برنامه‏‌های‌ مطالعاتی و ترغیب نوجوانان به مطالعه زندگی و منش شهدا و حماسه‌سازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از توصیه‏‌های‌ این مطالعه بوده است که همخوان با اصل الگوپردازی و اسوه‌بخشی در مبانی تربیت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Studying Spiritual-Epical Books on Middle School Girls' Islamic-Iranian Values and Moral Behavior

نویسندگان [English]

  • Maryam Amirkanian 1
  • Behruz Mahram 2
  • Mahmud Saeedi Rezvani 2
1 MA (Curriculum Planning)
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The objective of this research is to investigate the effects of studying spiritual-epical books on middle school girls' Islamic-Iranian values and moral behavior. The single-subject and multiple baselines project of experimental method were employed for the purpose of this study. In the first step, without any intervention, the moral behavior and Islamic-Iranian values of the subjects were examined and then in twenty-day intervals and in five stages, the selected books were given to the subjects and the possible changes in their behaviors and values were examined. The sample included four girl students of a middle school in the city of Mashhad who were selected through targeted sampling method. The tools to evaluate the variables under study included a checklist for observation of any change in their moral behavior and a questionnaire for assessment of their attitude towards Islamic-Iranian values. The findings of the research indicate that studying the biographies of spiritual-epical figures strengthened the positive attitude of the subjects towards Islamic-Iranian values and considerably decreased their immoral behaviors. The recommendations of this study included introduction of programs to study such books and encouragement of the youth to study the life and manners of the martyrs and the heroes of the Islamic Revolution and the Sacred Defense which is compatible with the introduction of role-models and epitomes in principles of the Islamic education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Behavior
  • Moral Value
  • Book
  • Epical and Spiritual Character
  • Islamic-Iranian Identity