نقش الگو‌های جهادی در تعمیق ریشه‌های هویتی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

بررسی‌های مقدماتی انجام‌شده نشانگر برخی از تحول‌های هویتی جوان انقلاب اسلامی است که بعضاً مثبت ارزیابی نمی‌شود، از آنجا که عوامل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، آثار مهم و قابل توجهی در جهت هویت‌بخشی جوانان دارند و نیز با توجه به ضعف الگوپردازی از نمونه‌های جهادی، این پژوهش به‌دنبال آن است تا اثر این الگوها را در هویت‌بخشی به جوانان مورد مطالعه قرار دهد. در مرحله نخست پس از انجام 80 مصاحبه با چهره‌های کلیدی جهاد سازندگی در دوران جنگ، خلاقیت‌های رزمی مهندسی جهاد سازندگی در آن دوران احصا شد. در مرحله بعد از 110 نفر از دانشجویان خواسته شد تا ارزشیابی خود را در مورد جهاد سازندگی ارائه کنند. آنگاه بعد از ارائه قریب به 200 تصویر از دستاورد‌های خلاق رزمی ـ مهندسی جهاد سازندگی به آنان، از دانشجویان مجدداً درخواست شد تا ارزیابی خود را از جهادگران مطرح سازند. تحلیل مضمون انجام‌شده در بررسی یک گروه با خودش، اثرگذاری قابل توجه آگاهی جوانان از دستاورد‌های جهادگران بر جریان هویت‌یابی آنان را نشان داد. در ادامه با تبدیل داده‌های کیفی حاصله به داده‌های کمی، تفاوت معنادار نتایج مشخص شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد با استخراج الگو‌های مختلف جهادی و ارائه عینی و ملموس آنان به جوانان، می‌توان در تحول هویتی آنان تأثیر مثبتی برجای نهاد.

کلیدواژه‌ها