طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در فرایند خط‌مشی‌گذاری، مرحله اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در واقع ثمره واقعی خط‌مشی در این مرحله به بار می‌نشیند. این مقاله به ارائه شبکه اجرای تعاملی‌ای می‌پردازد که از طریق آن می‌توان با موفقیت بیشتری به اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور پرداخت. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تدوین مضامین فراگیر انجام‌گرفته و به‌منظور دستیابی به الگویی برای اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور، مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته‌ای با خبرگان، سیاست‌گذاران و مجریان فرهنگی کشور تا دستیابی به مرحله اشباع نظری صورت گرفته است. حاصل پژوهش 548 کد بوده که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه‌بندی شده‌اند و برقراری ارتباط بین این مضامین منجر به طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی کشور شده است. در الگوی پیشنهادی، اجرای خط‌مشی در دو مرحله «برنامه‌ریزی و ایجاد شبکه پشتیبانی» و «پیاده‌سازی برنامه‌ها» صورت می‌پذیرد. در مرحله اول که مشتمل بر چهار گام «تصمیم‌سازی»، «تصمیم‌گیری و تنظیم برنامه‌های عملیاتی»، «ایجاد شبکه پشتیبانی نرم‌افزاری» و «ایجاد شبکه پشتیبانی سخت‌افزاری» می‌باشد، چهار بازیگر شامل سیاست‌گذاران فرهنگی، نخبگان فرهنگی، مدیران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی دولتی به ایفای نقش می‌پردازند. سپس در مرحله پیاده‌سازی برنامه‌ها، مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل‌های فرهنگی مردمی، مروّجان فرهنگی و نهایتاً جامعه (مردم) با همکاری همدلانه خود و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور به اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی می‌پردازند. در این مقاله نقش‌های متعدد هر یک از بازیگران هشت‌گانه فوق تشریح شده است. در این الگو همچنین مردم به‌عنوان بازیگر نهم، با ایفای چهار نقش به‌عنوان مجری، پایشگر، هدف و شاخص در اجرای سیاست‌های فرهنگی مشارکت می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها