الگویی برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 استاد مدیریت، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

4 استادیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگویی مفهومی مبتنی بر مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری به منظور تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی است. در رویکرد کیفی با مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با مسئله پژوهش، به روش هدفمند قضاوتی 53 مؤلفه اثرگذار در زمینه پژوهش احصاء و با اجماع نظر 17 نفر از صاحب‌نظران متشکل از اعضای هیئت علمی، مدیران اجرایی دانشگاه‌ها، سیاستگذاران آموزش عالی و سرمایه‌گذاران، 46 مؤلفه از آنها انتخاب و با روش تحلیل عاملی اکتشافی در شش بُعد دسته‌بندی شدند. در رویکرد کمّی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های شناسایی شده و طراحی الگوی پیشنهادی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظرات نمونه‌ای 56 نفری منتخب از جامعه آماری مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که به‌صورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع‌آوری و با روش معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد 46 مؤلفه در شش بُعد ساختاری و مدیریتی (11 مؤلفه)، تخصصی (9 مؤلفه)، پژوهشی (7 مؤلفه) فرهنگ دانشی (6 مؤلفه)، تجاری (8 مؤلفه) و ارزش‌آفرینی‌ (5 مؤلفه) در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی اثرگذار هستند. نتایج تحقیق بیانگر آن است ارتقاء این مؤلفه‌ها در قالب الگوی پیشنهادی به بازده مطلوب سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی کمک شایانی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A model for investment in the commercialization of cultural research

نویسندگان [English]

  • alavishad Abbas 1
  • abbas abbaspour 2
  • hamid rahimiaan 3
  • Samad Borzooian 4
1 Department of Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University ,Tehran, Iran.
2 Department of Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University ,Tehran, Iran.
3 Department of Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University ,Tehran, Iran.
4 Department of Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to present a conceptual model based on the components influencing investment in order to commercialize academic cultural research.The current research is in terms of practical purpose and in terms of mixed exploratory nature. In a qualitative approach, with a systematic review of studies related to the research problem, 53 factors affecting investment in the field of research were calculated in a purposeful judgmental method.Then was selected with the consensus of 17 academic experts,
In a quantitative approach, in order to evaluate the identified components, the opinions of a sample of 56 managers of venture capital funds, who were randomly selected, were collected through a survey method and using a researcher-made questionnaire, and using the structural equation method. It was analyzed with the help of SPSS and LISREL software, and based on that, a conceptual model was designed and presented.
The findings of the research indicate that the state of commercialization of academic research related to cultural research in Iran is not favorable, and the main reasons for this are the inconsistency of higher education research policies, strategic goals of academic research, and market structures for the consumption of cultural products.
The results of the research showed that 46 components in six dimensions have an effect on the investment in the commercialization of academic cultural research; structural and managerial (11 components), specialized (9 components), research (7 components), scientific culture (6 components), commercial (8 components) and value creation (5 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • commercialization
  • Academic Cultural Research