بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و راهکار‌های ارتقای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکتری جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به‌منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی تکیه کرده‌اند که مهم‌ترین این منابع درآمد‌های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین درآمد‌های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل‌گیری آن دخیل‌اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم مؤثرند و راهکار‌ها و استراتژی‌های ارتقای این فرهنگ کدام‌اند. به‌منظور پاسخگویی به سؤال اول، از روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقشی که قوانین و سازمان‌های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می‌کند بسیار پررنگ‌تر از از نقش مردم به‌عنوان عاملان فردی است. برای پاسخگویی به سؤال دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی‌‌ها و راهبرد‌ها در قالب سه دسته راهبرد‌های اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو‌های متخصص، شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه‌کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار‌های سازمانی است. در بخش اجتماعی، می‌توان به تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه‌پذیری نسل جدید به‌عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات‌های مؤثر نیز از اهم راهکار‌های بخش قانونی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the tax culture and strategies to promote it

نویسندگان [English]

  • majid fouladiyan 1
  • hasan rezaeebahrabad 2
  • mansureh goli 3
1 Faculty member of the Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 PhD in Sociology of Economic Development from Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD student in Sociology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

How people contribute to tax revenues is the result of a society's tax culture, in which important factors are involved. This research seeks to answer the questions of what factors affect the tax culture of the people and what are the strategies and strategies to promote this culture. In order to answer the first question, the documentary method has been used and among 140 research topics related to the subject, 48 titles have been carefully examined. As a result, the factors affecting tax culture in 4 categories of individual, social, organizational and legal factors have been extracted. اند. Studies show that the role that tax laws and organizations play in creating a tax culture is far greater than the role of individuals as individual agents. The second question was answered through interviews with experts, during which 13 experts in the field of communications and economic and tax experts were interviewed using semi-structured interviews, and strategies and strategies in the form of three categories of social strategies. Organizational and legal are provided. Employee financing, the use of specialized personnel, transparency and information on tax spending and the creation of a comprehensive tax system are among the organizational solutions. In the social sector, we can point to the strengthening of religious and moral values ​​and attention to the socialization of the new generation as a cultural strategy and the use of media as a propaganda strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • tax culture
  • promotion of tax culture