دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 1-220 (شماره تابستان) 
فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 67-98

10.22034/jsfc.2021.249032.2149

محمدحسین سیاح طاهری؛ اردشیر انتظاری؛ محمدسعید ذکایی


معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

صفحه 99-125

مونا چراغی؛ زهرا بی‌غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی در آموزش عالی

صفحه 127-148

امیر رجائی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضائی‌زاده