دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 1-220 
معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مونا چراغی؛ زهرا بی‌غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی در آموزش عالی

امیر رجائی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضائی‌زاده