بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

در جهان امروز روند رو به‌رشدی از اولویت اموال مادی و کالا‌های اقتصادی در سطح فردی در تمامی جوامع مدرن مشاهده می‌شود. به‌گونه‌ای که افراد، خود و دیگران را بر اساس اموال و دارایی‌‌ها که به‌مثابه نمادی اساسی برای ویژگی‌‌های شخصی، تعلقات و علایق عمل می‌کند، تعریف می‌کنند. بر همین مبنا، هدف مطالعه حاضر بررسی ترجیحات مادی خانواده‌‌های یزدی و عوامل مرتبط با آن با تکنیک پیمایش است. جامعه آماری، مردان سرپرست خانوار شهر یزد و فرایند انتخاب نمونه، نمونه‌گیری طبقه‌ای با تعداد 384 نمونه بود. داده‌‌های تحقیق نشان داد که میانگین ترجیحات مادی یزدی‌‌ها بیش از حد متوسط است و بیشترین اولویت نزد آنان، خرید زمین و ملک، پس‌انداز پول، تأکید بر مادیات و موفقیت مادی است. بین متغیر‌های سن، تحصیلات، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، پذیرش اجتماعی و ازخودبیگانگی با متغیر وابسته تحقیق رابطه معنادار وجود دارد. درمجموع، نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که پیش‌بین اولویت‌‌های مادی شهروندان یزدی بر اساس ازخودبیگانگی با مقدار بتای 0/63، منزلت اجتماعی با بتای 0/24 و تحصیلات با بتای 0/08 و سن با بتای -0/11 معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها