دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 1-220 (شماره زمستان)