دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 1-220 
عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

صفحه 7-42

10.22034/jsfc.2021.130379

زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده