هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

2 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)، در میان زنان و مردان متأهل شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع روان‌سنجی است. بدین منظور تعداد 524 پرسش‌نامه در میان جامعه آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای توزیع شد که 262 عدد مربوط به زنان و همین تعداد مربوط به مردان است. براساس نتایج، روایی مقیاس بلوم به چهار روش؛ مدل‌سازی معادله ساختاری، همبستگی، روایی ملاکی و روایی محتوایی تأیید گردید. ضریب اعتبار (پایایی) خرده‌مقیاس‌ها به شیوه آلفای کرانباخ محاسبه و تأیید گردید. در نهایت رتبه‌های درصدی و نمرات استاندارد T به‌عنوان هنجار‌های پرسش‌نامه محاسبه گردید. در مجموع می‌توان اذعان داشت که پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در جامعه مورد پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می‌توان از آن به‌عنوان پرسش‌نامه عملکرد خانواده در کار‌های پژوهشی، راهنمایی و مشاوره استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normalization of Beloom’s Family Functioning Questionnaire among Married Men and Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Reza Ja’fari Harandi 1
  • Zinat Islami Harandi 2
1 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Qom
2 MA (Educational Psychology)
چکیده [English]

The objective of this paper is to determine the normalization, validity and reliability of the Beloom’s Family Functioning Questionnaire (FFS) among married men and women in Isfahan. The research method is descriptive psychometric type. To this end, 524 questionnaires were distributed among the statistical population through multi-phase cluster sampling. The sample included equal number of women and men. The findings of the research show that the validity of the Bloom’s Scale was validated through four methods: Structural equation modelling; correlation; criterion validity; and content validity. The Cronbach alpha test of reliability was calculated and was within the acceptable range.
Finally, the percentile ranks and T standard scores were calculated as the questionnaire’s norms. The results show that the Beloom’s Family Functioning Questionnaire (FFS) has an acceptable validity and reliability for the population under study and can be used for the research, consultation and guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • Validity
  • Reliability
  • Beloom’s Family Functioning
1. اسلامی، عبداله. (1380). بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملکرد خانواده) با سبک‌های مقابله با فشار‌های روانی و تفاوت‌های جنسی در دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
2. باباصفری، عباس. (1385). استعاره‌های کاربردی در روان درمانی و مشاوره. قم: انتشارات عطر عترت. 
3. بهاری، فرشاد. (1379). ارزیابی و مقایسه رابطه کارایی خانواده زوج‌های غیرطلاق و زوج‌های در حال طلاق مرجوعی با سازمان پزشکی قانونی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
4. پیکرستان، عباسعلی. (1380). بررسی عملکرد خانواده‌های دارای دختر نوجوان فراری و خانواده‌های دارای دختر نوجوان عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
5. پورافکاری، نصرت‌اله. (1376). واژه‌نامه روان‌پزشکی و علوم رفتاری. جلد 1.
6. بارکر، فیلیپ. (1375). خانواده درمانی پایه.  محسن دهقانی و زهره دهقانی. تهران: انتشارات رشد. 
7. ثنایی، ب. (1373). آسیب‌شناسی خانواده. مجله پژوهش‌های تربیتی. شماره 3 و 4.
8. جنانی، کامران. (1380). بررسی رابطه تعاملات خانواده و سلامت روانی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان بروجرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
9. جهانگیر، پانته‌آ. (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت‌مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. سال سوم. شماره چهارم. پیاپی 12. .
10. دُرتاج، فریبرز و اکبر محمدی. (1389). مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش‌فعالی. فصلنامه خانواده‌پژوهی. شماره 22.
11. دلاور، علی. (1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات رشد.
12. زاده‌محمدی، علی و غفار ملک‌خسروی. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD). فصلنامه خانواده‌پژوهی. شماره 5.
13. شریفی، خلیل. (1382). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
14. مینوچین، سالوادور. (1974). خانواده و خانواده درمانی. باقر ثنایی ذاکر. چاپ دوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
15. Bloom, B. L. (1985). A Factor Analysis of Self-Report Measures of Family Functioning. Journal of Family Process. 24(2).
16. Bugles, M., M. Brechman-Toussanit. (2006). Family Issues in Child Anxiety: A Hatchment, Family Functioning, Parental Rearing and Beliefs. Journal of Clinical Psychology Review.
17. Fallon, B.; E. Frydenberg. & J. boldero. (1993).Perception of Family Climate and Adolescence Coping. Paper Presented at the 28th Conference of the Australian Psychological Society. Gold coast.
18. Stevenson-Hinde, J. & J. Akister. (1995). The McMaster Model of Family Functioning: Observer and Parental Rating in a Nonclinical Sample.Family Process. NO. 34.
19. Keitner, G. I.; I. W. Miller. & C. E. Ryan. (1996). Mood Disorder and the Family: In F. W. Kasiow (Ed.) Handbook of Relational Diagnosis and Dysfunction Family Patterns.
20. Kolik, (2001). The Impact of Men’s and Women’s Retirement on a. Marital Relationship A Comparative Analysis. Journal of Women Aging. Vol. 13. No: 2.
21. Masselam, V. S. (1990). Parent-Adolescent Communication, Family Functioning, and School Performance. Adolescence. Vol. 25. Issue 99.
22. Olson, D. H. (2000).Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy. NO. 22.
23. Olson, D. H. & D. M. Gorall. (2003). Circumplex Model of Marital and Family Systems. In F. Walsh (eds). Normal Family Processes (3nd ed). New York: Guilford.
24. Shek, Daniel, T. L. (1998). A Longitudinal Study of Hong Kong Adolescents’ and Parents’ Perceptions of Family Functioning and Well-Being. SREL. Social Service Review. NO. 64.