هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

2 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)، در میان زنان و مردان متأهل شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع روان‌سنجی است. بدین منظور تعداد 524 پرسش‌نامه در میان جامعه آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای توزیع شد که 262 عدد مربوط به زنان و همین تعداد مربوط به مردان است. براساس نتایج، روایی مقیاس بلوم به چهار روش؛ مدل‌سازی معادله ساختاری، همبستگی، روایی ملاکی و روایی محتوایی تأیید گردید. ضریب اعتبار (پایایی) خرده‌مقیاس‌ها به شیوه آلفای کرانباخ محاسبه و تأیید گردید. در نهایت رتبه‌های درصدی و نمرات استاندارد T به‌عنوان هنجار‌های پرسش‌نامه محاسبه گردید. در مجموع می‌توان اذعان داشت که پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در جامعه مورد پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می‌توان از آن به‌عنوان پرسش‌نامه عملکرد خانواده در کار‌های پژوهشی، راهنمایی و مشاوره استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها