واکاوی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه ملایر

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

بررسی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و کارکردهای تربیتی آن، هدف اصلی مقاله حاضر است. برای نیل به این هدف از روش ‌تحلیلی استفاده‌ شد. بر این اساس، چهار رویکرد یکسان‌سازی، کثرت‌گرایی رادیکال، اختلاط و پیوند فرهنگی و جهانی محلی‌شدن و نیز کارکردهای تربیتیِ هر یکاز این رویکردها موردمطالعه قرار گرفت. در میان این رویکرد‌ها، رویکرد یکسان‌سازی، با توجه به تلاش آن برای حاکم کردن فرهنگ غربی، نسبت به بومی‌گرایی و تعلیم‌وتربیت بومی بی‌تفاوت است. رویکرد کثرت‌گرایی رادیکال نیز با دامن زدن به نسبیت‌گرایی رادیکال، نوعی بومی‌گرایی و تعلیم‌وتربیت بومی افراطی را تجویز می‌کند و باب هر نوع تعاملی را بین فرهنگ‌های مختلف و نظام‌های آموزشی می‌بندد. اما رویکرد جهان محلی‌شدن نسبت به بومی‌گرایی و تعلیم‌وتربیت بومی، رویکرد معتدل‌تری دارد و بر تعامل جنبه محلی و بومی با جنبه جهانی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها