دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 1-236 (5 مقاله اول این شماره در موضوع «فرهنگ» با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه شده است.)