دوره و شماره: دوره 3، شماره 9-8، خرداد 1389 
بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 203-219

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ علیرضا مطلبی‌فرد