منشور اخلاقی پژوهش؛ استوار بر ارزش‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

مقاله حاضر در دو بخش به تبیین منشور اخلاقی امر پژوهش می پردازد. بخش اول شامل بایستگی‌های اخلاقی پژوهش در سه مقوله موضوع پژوهش، پژوهشگر و سازمان متصدی پژوهش است. بخش دوم مقاله متکفل آسیب‌شناسی پژوهش است. این بحث با تبیین نبایدهای اخلاقی پژوهشگر و سازمان مربوط به سامان رسیده است. تدبّر در آسیب‌های رفتاری در پژوهش ضرورت الزام به ارزش‌ها و بایدهای اخلاقی را نشان می‌دهد. براساس مباحث این مقاله می‌توان به طرحی از منشور اخلاق پژوهش بر بنیان ارزش‌های اسلامی دست یافت.

کلیدواژه‌ها