بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت رعایت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌‌پردازد. در بررسی این موضوع از نه مؤلفه استفاده شد: اثربخشی محتوای درسی، اثربخشی آموزشی، پرداختن به موضوعات حساس، توجه به رشد فکری دانشجویان، دوری کردن از برقراری رابطه دوگانه با دانشجویان، احترام به دانشگاه، احترام به همکاران، رازداری و ارزشیابی عادلانه از دانشجویان. روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع همبستگی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی نتایج، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در برگیرنده 44514 نفر، شامل 20060 دختر و 24454 پسر بود. برای نمونه‌گیری ابتدا سه دانشگاه صنعتی شریف، تربیت‌معلم تهران و علامه‌طباطبایی به صورت خوشه‌ای و به طور تصادفی انتخاب شد و سپس از طریق نمونه‌گیری تصادفی، 381 نفر از 27 دانشکده این سه دانشگاه برگزیده شدند که از این میان 355 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق، دانشجویان معتقدند که استادان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران موضوع اخلاق و رعایت اخلاق در تدریس را پراهمیت و با ارزش می‌دانند و به رعایت این اصول و مؤلفه‌ها در تدریس خود توجه و اهتمام ویژه دارند.

کلیدواژه‌ها