بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت رعایت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌‌پردازد. در بررسی این موضوع از نه مؤلفه استفاده شد: اثربخشی محتوای درسی، اثربخشی آموزشی، پرداختن به موضوعات حساس، توجه به رشد فکری دانشجویان، دوری کردن از برقراری رابطه دوگانه با دانشجویان، احترام به دانشگاه، احترام به همکاران، رازداری و ارزشیابی عادلانه از دانشجویان. روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع همبستگی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی نتایج، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در برگیرنده 44514 نفر، شامل 20060 دختر و 24454 پسر بود. برای نمونه‌گیری ابتدا سه دانشگاه صنعتی شریف، تربیت‌معلم تهران و علامه‌طباطبایی به صورت خوشه‌ای و به طور تصادفی انتخاب شد و سپس از طریق نمونه‌گیری تصادفی، 381 نفر از 27 دانشکده این سه دانشگاه برگزیده شدند که از این میان 355 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق، دانشجویان معتقدند که استادان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران موضوع اخلاق و رعایت اخلاق در تدریس را پراهمیت و با ارزش می‌دانند و به رعایت این اصول و مؤلفه‌ها در تدریس خود توجه و اهتمام ویژه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Teaching Ethics among the Faculty Members of Public Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Arasteh 1
  • Abdul Rahim Nave Ibrahim 1
  • Alireza Motalebifar 2
1 (PhD, Higher Education Management), Associate Professor, Tarbiat Mo’alem University, Tehran
2 (MA, Educational Administration), Tarbiat Mo’alem University, Tehran
چکیده [English]

This research examines the status of ethics of teaching among faculty members in Tehran’s state universities from the perspectives of postgraduate students. In examining this issue, the following nine factors were considered: course content effectiveness, pedagogical effectiveness, dealing with sensitive topics, paying attention to students’ thought development, avoiding personal relations with students, respect for institution, respect for colleagues, confidentiality, and fair assessment of students academic progress. This research was a descriptive survey for which the data were collected by questionnaire. One sample independent t-test and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. Research population included 44514 postgraduate students including 24454 males and 20060 females in Tehran’s public universities, including Sharif Technical University, Tarbiat Mo’alem University and Alame Tabatabaie University. The sampling model was cluster sampling through randomly selection. The sample included 381 individuals from 27 colleges. A total of 355 questionnaires were returned and analyzed. Based on research findings, faculty members in Tehran state universities pay attention to ethics of teaching and this issue is important to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Ethic of Teaching
  • state universities
  • Murray Ethics’ Principles
  • Tehran