دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 1-220 
فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

صفحه 147-170

10.22034/jsfc.2019.92147

سید محمد سیدکلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ علی رضایی شریف