فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به‌منظور فهم «فرهنگ کیفیت» در دانشگاه فرهنگیان، روش «نظریه داده‌بنیاد» به ما کمک خواهد کرد تا به مدل مفهومی خاص در نظام تربیت معلم کشور نائل شویم و این مدل، درک درستی از کیفیت برای جامعه فراهم خواهد کرد. تلاش محققان بر آن بوده است تا با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند، در مجموع تعداد 23 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شوند. از سه ابزار اصلی گردآوری داده‌ها؛ مصاحبه، یادداشت‌برداری و مرور اسناد استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. با بررسی داده‌های به‌دست‌آمده در مرحله اول کدگذاری باز، 784 مفهوم به‌دست آمد. داده‌های مرحله دوم کدگذاری باز، در قالب 120 مفهوم و 45 مقوله عمده طبقه‌بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، 10 مقوله هسته‌ای تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز 10 مقوله هسته‌ای به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاء داده شد و بر حسب ویژگی‌های شرایطی، تعاملی/ فرایندی و پیامدی طبقه‌بندی گردید.
سه مقوله اساسی فرهنگ کیفیت در این دانشگاه بر پیشایند‌ها (توسعه فرهنگ کیفیت)، فرایند‌ها (توانمندسازها) و برایند‌ها (مسئله بهبود کیفیت) قابل تقسیم‌اند و دانشگاه با حرکت به‌سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در جهت بهبود کیفیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها