دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1397، صفحه 1-208 
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی

صفحه 155-176

10.22034/jsfc.2018.88861

رحمت‌اله مرزوقی؛ جعفر ترک‌زاده؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ الهام حیدری