دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 1-212 
اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

صفحه 33-59

10.22034/jsfc.2018.82695

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی