نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس‌ارشد علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 1286 دانش‌آموز دبیرستانی بود، که از بین آنها 300 دانش‌آموز شامل150 دختر و 150 پسر؛ به‌صورت نسبتی خوشه‌ای از دبیرستان‌های شهرستان پاکدشت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی و معدل سال گذشته آنها بود. یافته‌ها نشان داد از میان راهبرد‌های تنظیم هیجان، تنها راهبرد‌های غیرانطباقی تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی نقش میانجی‌گر دارد. ادراک حمایت اجتماعی نوجوانان با راهبرد‌های غیرانطباقی تنظیم هیجان شامل نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران و نیز با موفقیت تحصیلی آنها رابطه دارد. راهبرد‌های غیرانطباقی برخلاف راهبرد‌های انطباقی در این رابطه به‌عنوان متغیر مکنون ایفای نقش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها