نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس‌ارشد علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 1286 دانش‌آموز دبیرستانی بود، که از بین آنها 300 دانش‌آموز شامل150 دختر و 150 پسر؛ به‌صورت نسبتی خوشه‌ای از دبیرستان‌های شهرستان پاکدشت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی و معدل سال گذشته آنها بود. یافته‌ها نشان داد از میان راهبرد‌های تنظیم هیجان، تنها راهبرد‌های غیرانطباقی تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی نقش میانجی‌گر دارد. ادراک حمایت اجتماعی نوجوانان با راهبرد‌های غیرانطباقی تنظیم هیجان شامل نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران و نیز با موفقیت تحصیلی آنها رابطه دارد. راهبرد‌های غیرانطباقی برخلاف راهبرد‌های انطباقی در این رابطه به‌عنوان متغیر مکنون ایفای نقش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intermediary Role of Cognitive Emotion Regulation in Relation to Perceived Social Support with Aca-demic Achievement of High School Students

نویسندگان [English]

  • Nargess Shahmohammadi 1
  • Mostafa Mokhtari 2
1 (MA, Education), Shahid Beheshti University, Tehran
2 (MA, Education), Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

The objective of this paper is to study the intermediary role of cognitive emotion regulation in relation of perceived social support with academic achievement of adolescents. The statistical population included 1286 high school students, among whom 300, including 150 boy and 150 girl, students of the high schools of Pakdasht were selected through relative cluster sampling method as the sample. Correlation was used to find out the relationship among variables. The data collection tools included Multidimensional Perceived Social Support Questionnaire and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) as well as the average of the previous year. The findings of the research indicate that among the cognitive emotion regulation strategies, only the unadjusted cognitive emotion regulation strategies have intermediary role in relation of perceived social support with academic achievement. The youth perception of social support has relationship with unadjusted cognitive emotion strategies including, mental rumination and putting the blame on others, and also have relationship with academic achievement. The unadjusted strategies, contrary to adjusted strategies, play the role of latent variables in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion
  • Social Support
  • Adjusted Strategies
  • Academic Achievements