مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» تأملی است در فلسفه ‌تعلیم و تربیت که طی آن به وارسی و نقد مبانی معرفتی نظام آموزشی ایران پرداخته است. نظام آموزش عالی در ایران حسب تلقیِ آن مقاله، مبناگرایانه و تاریخی است و لذا مانع رشد ظرفیت‌های فکری کنش‌گران این عرصه، یعنی استاد و دانشجو بوده است و راه‌ درمان آن نیز تغییر و انتقال به گفتمان جغرافیاگرایی است.
مقالة حاضر در واقع مروری است بر مقاله ‌مذکور و در مقام نقد آن مدعی است که اولاً بر پشتوانه‌های نااستواری تکیه کرده و ثانیاً به آنچه از گفتمان پست‌مدرن در این باب اخذ نموده نیز پایبند نمانده است و لذا نتوانسته مصداق مطابقی از رهیافت مورد توصیه خود باشد. این ناهمراهی و خلاف‌آمد‌ها خود را در سطوح مختلف و در جای جای مقاله نشان داده‌اند و لذا معروض نقد‌های نظری و مفهومی ما واقع شده‌اند.

کلیدواژه‌ها