مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد هنر

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

موضوع مداخله دولت یکی از مباحث مهم در اقتصاد به‌شمار می‌رود. بنابراین، بررسی اثر رفتار دولت در بازار امری بسیار ضروری است. در ارتباط با هنر‌های نمایشی، این سئوال مطرح می‌شود که آیا مداخله دولت در افزایش کارآیی تولید تئاتر مؤثر بوده است؟ مقاله حاضر، در تلاش است تا با بررسی اثر مداخله دولت بر کارآیی تولید، مرز بهینه مداخلات دولت در تولید تئاتر را تعیین نماید. در این مقاله، از تصریح‌های خطی، U وارون و رگرسیون حد آستانه‌ای، با استفاده از اطلاعات 120 تئاتر تولیدشده تهران استفاده شده است. داده‌های این پژوهش به‌وسیله پرسشنامه تأیید شده با روش بازآزمایی جمع‌آوری شده است. نتایج حد آستانه‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد، مداخله دولت بیش از حد بهینه صورت‌گرفته و کارآیی تولید تئاتر را کاهش داده است. نتایج تصریح‌های خطی و U وارون نیز یا منفی و معنی‌دار و یا بی‌معنی بوده است. به‌طور خلاصه، هر چند این نتایج مداخله نکردن دولت را تجویز نمی‌کند، اما پیشنهاد می‌کند که دولت توجه بیشتری به آثار مداخله‌های خود داشته باشد و به‌علاوه، در هر نوع مداخله، مرز کارآی مداخله را مدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها