تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم امر پژوهش و انتشار نتایج آن در قالب نوشتارهای علمی، رعایت اخلاق پژوهش است. اما در حال حاضر اخلاق استنادی به‌عنوان بخشی از اخلاق پژوهش با چالش‌های جدی روبرو است. پژوهش حاضر به بررسی تجربیات پژوهشگران در حوزه رفتار استنادی و چالش‌های اخلاقی آن پرداخته و جنبه‌های اخلاقی رفتار استنادی پژوهشگران و مصادیق بی‌اخلاقی استنادی را بررسی و مورد تحلیل قرار داده و عوامل زمینه‌ساز و انگیزه‌های دانشجویان را در عدم رعایت اخلاق استنادی مورد واکاوی قرار می‌دهد. پژوهش، بصورت کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه انجام شده است. جامعه پژوهش را 19 نفر از دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. با توجه به تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با پژوهشگران، در بحث اخلاق استنادی در مجموع، 5 مقوله اصلی شامل انواع استناد، گرایش استنادی، تأثیر همکاران، مهارت و آموزش و قوانین و سازوکارها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Researchers’ Experiences in Encountering Citation Ethical Challenges: A Case Study of PhD Students of Isfahan University

نویسندگان [English]

 • Qasem Movahedian 1
 • Asefeh Asemi 2
 • Abolfazl Asadnia 1
 • Mahbubeh Shokohian 1
1 PhD Student, Department of Information Science and Scientology, Isfahan University
2 Associate Professor, Department of Information Science and Scientology, Isfahan University
چکیده [English]

One of the important issues of research and publication of its results in the form of scientific texts is observation of research ethic. But, currently the ethics of citation, as a part of research ethic, faces serious challenges. The present study is an attempt to study the experience of researchers in the field of citation behavior and its ethical challenges, instances of unethical citation and also the factors that prepares the grounds and incentive for students to refrain from observing the ethics of citation. Phenomenological method was used in this qualitative study. The research population consisted of 19 PhD students of the departments of Education and Psychology of Isfahan University. In the light of the analysis of the data gathered through interview with the researchers, regarding the citation ethic, overall five main categories were identified including types of citation, citation inclination, influence of colleagues, skill and training, laws and mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation
 • Ethics of Citation
 • Citation Behavior
 • Plagiarism
 • Literary Theft
 • Researchers
 • Phd Students
 • Isfahan University