تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم امر پژوهش و انتشار نتایج آن در قالب نوشتارهای علمی، رعایت اخلاق پژوهش است. اما در حال حاضر اخلاق استنادی به‌عنوان بخشی از اخلاق پژوهش با چالش‌های جدی روبرو است. پژوهش حاضر به بررسی تجربیات پژوهشگران در حوزه رفتار استنادی و چالش‌های اخلاقی آن پرداخته و جنبه‌های اخلاقی رفتار استنادی پژوهشگران و مصادیق بی‌اخلاقی استنادی را بررسی و مورد تحلیل قرار داده و عوامل زمینه‌ساز و انگیزه‌های دانشجویان را در عدم رعایت اخلاق استنادی مورد واکاوی قرار می‌دهد. پژوهش، بصورت کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه انجام شده است. جامعه پژوهش را 19 نفر از دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. با توجه به تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با پژوهشگران، در بحث اخلاق استنادی در مجموع، 5 مقوله اصلی شامل انواع استناد، گرایش استنادی، تأثیر همکاران، مهارت و آموزش و قوانین و سازوکارها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها