دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 1-184 
جایگاه آموزش در برنامه‌های علم و فناوری کشور‌های منتخب جهان

صفحه 103-128

سوسن قهرمانی‌قاجار؛ حسین محمدی‌دوستدار؛ ابوالفضل رنجبرنوعی