رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ کمال‌گرایی، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه رشته‌ پزشکی بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان پسر و دختر مقطع علوم پایه رشته‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 200 نفر (120 دختر و 80 پسر) به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983)، پرسشنامه کمال‌گرایی مثبت و منفی استابر و همکاران (2007)، پرسشنامه‌ حمایت اجتماعی فیلیپس (1984) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (2007) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش‌های سلسله‌مراتبی و گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داده‌اند که استرس ادراک‌شده و کمال‌گرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ مثبت و معنی‌دار و متغیر‌های حمایت اجتماعی و کمال‌گرایی سازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ منفی و معنی‌دار دارند. همچنین، نتیجه‌ رگرسیون چندگانه با روش سلسله‌مراتبی و گام‌ به گام نشان داده است استرس ادراک‌شده، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ فرسودگی تحصیلی دانشجویان به‌شمار می‌رود. نتایج با پژوهش‌های قبلی همخوانی داشته و متغیر‌ها می‌توانند پیش‌بین‌های خوبی برای فرسودگی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Perfectionism, Perceived Stress and Social Support with Academic Burnout

نویسندگان [English]

  • Nasser Behroozi 1
  • Manijeh Shahani Yeylaq 2
  • Seyed Mahdi Pourseyed 3
1 Assistant Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz
3 MA Educational Psychology
چکیده [English]

The objective of the present paper is to determine the relationship between perfectionism, perceived stress and social support with academic burnout among the MBBS students.  Hence, 200 students (120 girl and 80boys) were selected from amongst the MBBS students of the Ahvaz University of Medical Sciences through stratified random sampling. The data were collected through Cohen, et. al, Perceived Stress Inventory (1983); Stabor Positive and Negative Perfectionism Inventory (2007); Philips Social Support Inventory (PSSI) (1984) and Brosu, et.al. Academic Burnout Inventory (2007). The data were analyze by employment of Pearson correlation coefficient and hierarchical step-by-step multiple regression. The findings of the research indicate that perceived stress and incompatible perfectionism have significant positive relation with academic burnout, while compatible perfectionism and social support have significant negative relation with academic burnout. Also, the results of step-by-step multiple regression through hierarchical method indicate that perceived stress is the best predictor of student academic burnout. The results are compatible with previous studies and the variables can be good predictors of academic burnout. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • Perceived stress
  • Compatible and Incompatible Perfectionism
  • Social Support