رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ کمال‌گرایی، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه رشته‌ پزشکی بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان پسر و دختر مقطع علوم پایه رشته‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 200 نفر (120 دختر و 80 پسر) به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983)، پرسشنامه کمال‌گرایی مثبت و منفی استابر و همکاران (2007)، پرسشنامه‌ حمایت اجتماعی فیلیپس (1984) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (2007) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش‌های سلسله‌مراتبی و گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داده‌اند که استرس ادراک‌شده و کمال‌گرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ مثبت و معنی‌دار و متغیر‌های حمایت اجتماعی و کمال‌گرایی سازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ منفی و معنی‌دار دارند. همچنین، نتیجه‌ رگرسیون چندگانه با روش سلسله‌مراتبی و گام‌ به گام نشان داده است استرس ادراک‌شده، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ فرسودگی تحصیلی دانشجویان به‌شمار می‌رود. نتایج با پژوهش‌های قبلی همخوانی داشته و متغیر‌ها می‌توانند پیش‌بین‌های خوبی برای فرسودگی باشند.

کلیدواژه‌ها