بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امام خمینی (ره) رهبری انقلاب اسلامی در ایران را به‌عهده داشت که تأثیرات گسترده‌ای بر منطقه خاورمیانه اسلامی و جهان اسلام داشته است. در «گفتمان اسلامِ احیاشده» که او به شکل‌گیریِ آن کمک کرده و در چارچوبِ آن سخن می‌گوید، غرب، به‌شیوه‌ای منحصربه‌فرد، بازنمایی و درواقع، غیریت‌سازی شده و تفاوت‌های ذاتی‌اش با شرق و اسلام مشخص شده است. در این مقاله، با بررسی موردیِ آرای امام خمینی (ره) و آیت‌الله مطهری، نحوه بازنمایی غرب تشریح می‌شود. در این گفتمان، توجه به غرب و غیریت‌سازیِ آن، جایِ خود را به خودسازی و خودشناسی به‌ویژه در آرای امام خمینی (ره) می‌دهد. او به‌دنبال گفت‌وگو با نظریه سیاسی و معرفت‌شناسانه غرب نیست، بلکه مفهوم‌سازی و ایده مبتنی بر خودسازی خود را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها