تأملی بر خرده‌فرهنگ جوانان: مطالعه‌ای درباره ماشین‌رانی نمایشی جوانان شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه گیلان

چکیده

 در سال‌های اخیر خرده‌فرهنگ «ماشین‌رانی‌نمایشی» در شهر‌های بزرگ کشورمان نظر هر کنجکاوِ موضوعات اجتماعی و فرهنگی را به خود جلب می‌کند. این‌گونه پدیده‌ها در تعامل با روند‌های کلی اجتماعی شکل گرفته و روشن است که بررسی آنها می‌تواند به شناخت بیشتری از این جریانات و روند‌ها منجر شود. در این مقاله تلاش بر آن است تا نشان داده شود که چه زمینه‌هایی موجب شکل‌گیری خرده‌فرهنگ ماشین‌رانی‌نمایشی در بین جوانان شده است؟ در واقع شناخت معانی آشکار و لایه‌های پنهان نهفته در این خرده‌فرهنگ، نقطه عزیمت این مقاله خواهد بود. از این‌رو ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و نظریه‌های مرتبط با آن، دیدگاه‌های هبدایج از مکتب بیرمنگام برای استخراج ایده‌هایی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به روش کیفی انجام شده و داده‌های آن حاصل مصاحبه با 18 نفر از جوانان شهر رشت بوده است. این افراد به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که خرده‌فرهنگ ماشین‌‌رانی‌نمایشی در بین جوانان درحال شکل‌گیری است و مهم‌تر اینکه در پس خرده‌فرهنگِ ماشین‌بازی، فرایند هویت‌یابی، ابراز وجود در برابر دیگران و جلب‌توجه جنس مخالف، به چشم می‌خورد و همچنین اثر مسائلی نظیر کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و فضا‌های تفریحی بر گرایش به سمت اتومبیل نیز مشهود است.


عنوان مقاله [English]

Some Reflection on the Youth Subculture: A Study of the Subculture of Exhibitionist Car Driving

نویسندگان [English]

  • Fardin Alikhah 1
  • Matin Pourjafari 2
1 Faculty Member, Department of Social Sciences, Gilan University
2 MA (Sociology), Gilan University
چکیده [English]

Over the past few years, the subculture of exhibitionist car driving has attracted the attention of any social and cultural researchers in our country. These phenomena have been formed in interaction with general social trends. Therefore, the study of these phenomena would facilitate a better understanding of these trends and currents. The present paper is an attempt to study the grounds that cause formation of subculture of exhibitionist car driving among the youth. In fact, understanding of the latent and open layers of this subculture is the first attempt of this study. Hence, while reviewing the conceptual framework of the subject and related theories, the viewpoints of Hebdige of Birmingham School have been used for the extraction of some ideas. The research method employed was qualitative and the data were collected through interview with 18 youth of the city of Rasht. They were selected through snowball sampling method. The findings of the study indicate that the subculture of exhibitionist car driving is being formed among the youth of the city. More importantly, this subculture is a process of identification, exhibition vis-à-vis others, attraction of the attention of opposite sex and also a compensation for shortcomings in the field of cultural infrastructures and entertainment environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subculture
  • Exhibitionist Car Driving
  • Young
  • Identity
  • Resistance