دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 1-224 
راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

صفحه 105-132

10.22034/jsfc.2019.100936

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات این شماره در موضوع «فلسفه آموزش عالی» با همکاری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.