تحلیل محتوای کتاب‌های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سال تحصیلی 95-96

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این مطالعه تحلیل محتوای کتاب‌های دوره متوسطه اول، برحسب میزان توجه به مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با توجه به ماهیت آن از روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده گردید. جامعه آماری شامل محتوای تمام کتاب‌های دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 95-96 بوده و برای نمونه، کتاب‌های پیام‌های آسمانی، فارسی، تفکر و سبک زندگی و مطالعات اجتماعی در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، شامل سیاهه‌ تحلیل محتوای محقق ساخته سرمایه فرهنگی برحسب نظریه بوردیو بود که برای برآورد روایی سیاهه‌ تحلیل، از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی آن نیز از طریق روش اسکات برابر 89/54 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از سنجش فراوانی وروش آنتروپی شانون استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه سرمایه نهادینه از کمترین میزان توجه و در مقابل، مؤلفه‌های عینیت‌یافته و تجسم‌یافته از توجه بالایی برخوردارند و سهم مؤلفه عینیت‌یافته از همه بیشتر است. در فرجام مقاله براساس نتایج حاصل، پیشنهاد‌های لازم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها