بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل رست ـ ناروائز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن به‌عنوان یک محیط یادگیری بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل چهار مؤلفه‌ای رست-ناروائز است. این دیدگاه سعی می‌کند تبیین دقیق‌تری از فرایند‌ها و مؤلفه‌های یادگیری و تربیت اخلاقی ارائه کند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و در بخشی از کار، سنتزپژوهی بود. ابتدا ملاک‌های محیط یادگیری مناسب برای تربیت اخلاقی از مدل رست ـ ناروائز با روش توصیفی ـ تحلیلی استخراج و سپس ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر آن چهار بعد، از طریق مطالعه شواهد تجربی معاصر مورد بررسی قرار گرفت و تبیین گردید. یافته‌ها نشان داد که این بازی‌ها نه‌تنها آیتم‌های مربوط به چهار مؤلفه فوق را طبق مدل رست ـ ناروائز، تقویت نمی‌کنند، بلکه درست در جهت مقابل توصیه‌های تربیتی این مدل، حرکت می‌کنند و لذا می‌توانند تأثیرات جدی مخرب بر تربیت اخلاقی کاربران داشته باشند. در پایان پیشنهادهایی برای کاهش تأثیرات منفی بازی‌های رایانه‌ای خشن مطرح شد.

کلیدواژه‌ها