دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 1-232 
طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

صفحه 131-152

10.22034/jsfc.2019.95596

مهدی شاملی حاجی‌آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا

صفحه 187-222

10.22034/jsfc.2019.95598

فرشاد رحمتی زنجان‌طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی‌اکبر رضایی؛ افسانه زمانی‌مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات این شماره در موضوع «فلسفه آموزش عالی» با همکاری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.