تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

رایانه‌ها اشکال مختلفی از جرایم را به‌وجود می‌آورند که یکی از مصادیق آن مزاحمت‌های سایبری است. در مقابل مزاحمت‌های سایبری نوع دیگری از مزاحمت به‌نام مزاحمت سنتی قرار دارد. افرادی که در معرض مزاحمت به‌عنوان یک منبع فشار قرار می‌گیرند رفتار‌های انحرافی مانند خودکشی و خودآزاری ‌از خود نشان می‌دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی بزهدیدگی (سایبری و سنتی) به‌عنوان منبع فشار بر روی انحراف است. چهارچوب نظری تحقیق حاضر، نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو می‌باشد. از دیدگاه اگنیو، یکی از منابع فشار، وجود محرک منفی است و بزهدیدگی (سایبری و سنتی) به‌عنوان یکی از محرک‌های منفی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. جمعیت تحقیق را کلیه دانشجویان مشغول به‌تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1396تشکیل داده‌اند، که در مجموع 400 نفر از آنها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بزهدیدگی (سایبری و سنتی) بر روی رفتار انحرافی بیرونی دانشجویان پسر تأثیر بیشتری دارد ولی بزهدیدگی (سایبری و سنتی) بیشتر بر رفتار انحرافی درونی دانشجویان دختر مؤثر است. همچنین از بین دو نوع بزهدیدگی سایبری و سنتی، تأثیر بزهدیدگی سایبری بر روی رفتار انحرافی دانشجویان بیش از تأثیر بزهدیدگی سنتی می‌باشد و حالات عاطفی منفی در دانشجویان تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری و سنتی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cyber and Traditional Victimization on Students’ Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Nahid Rismanchi 2
1 Professor, Department of Social Sciences, University of Mazandaran
2 MA (Social Sciences Research)
چکیده [English]

Computers create different types of crimes, one of whose examples is cyber harassment. In contrast, there is another type of harassment called traditional one. The response of the people who are exposed to harassment as a source of strain appears in the form of deviant behaviors such as suicide and self-harm. The objective of this paper is to study victimization (cyber and traditional) as a source of strain on deviant behavior. Robert Agnew’s General Strain Theory (GST) has been adopted as theoretical framework for this paper. In Agnew’s viewpoint, one of the sources of strain is the existence of negative stimulus; and, victimization (cyber and traditional) has been studied as a negative stimulus. The necessary data were collected through questionnaire for this survey.
 The research population included all students studying in Mazandaran University in 2014-2015. The sample constituted of 400 students who were selected through proportional stratified random sampling method. The findings of the research indicate that victimization (cyber and traditional) leaves more impact on extrinsic deviant behavior of boy students, while it has more effect on intrinsic deviant behavior of girl students. Also the impact of cyber victimization is stronger than traditional victimization on the deviant behavior of students; and, negative emotional tempers of students are positive function of cyber and traditional victimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Victimization
  • Traditional Victimization
  • General Strain Theory
  • Deviation