تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

رایانه‌ها اشکال مختلفی از جرایم را به‌وجود می‌آورند که یکی از مصادیق آن مزاحمت‌های سایبری است. در مقابل مزاحمت‌های سایبری نوع دیگری از مزاحمت به‌نام مزاحمت سنتی قرار دارد. افرادی که در معرض مزاحمت به‌عنوان یک منبع فشار قرار می‌گیرند رفتار‌های انحرافی مانند خودکشی و خودآزاری ‌از خود نشان می‌دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی بزهدیدگی (سایبری و سنتی) به‌عنوان منبع فشار بر روی انحراف است. چهارچوب نظری تحقیق حاضر، نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو می‌باشد. از دیدگاه اگنیو، یکی از منابع فشار، وجود محرک منفی است و بزهدیدگی (سایبری و سنتی) به‌عنوان یکی از محرک‌های منفی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. جمعیت تحقیق را کلیه دانشجویان مشغول به‌تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1396تشکیل داده‌اند، که در مجموع 400 نفر از آنها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بزهدیدگی (سایبری و سنتی) بر روی رفتار انحرافی بیرونی دانشجویان پسر تأثیر بیشتری دارد ولی بزهدیدگی (سایبری و سنتی) بیشتر بر رفتار انحرافی درونی دانشجویان دختر مؤثر است. همچنین از بین دو نوع بزهدیدگی سایبری و سنتی، تأثیر بزهدیدگی سایبری بر روی رفتار انحرافی دانشجویان بیش از تأثیر بزهدیدگی سنتی می‌باشد و حالات عاطفی منفی در دانشجویان تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری و سنتی است

کلیدواژه‌ها