دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 1-212 
فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی

صفحه 99-116

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ محمدتقی غلامی؛ پروا اکبری سوره