دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 1-192