رابطه عدالت رویّه‌ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت رویه‌ای و بی‌انصافی ادارک شده با رضایت از مزایا و نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمان  به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان عملیاتی دو مجموعه تولیدی درشهر اصفهان تشکیل دادند. از این جامعه آماری 222 نفر به شیوه نمونه‌گیری سهل‌الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمان با 6 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه‌ای با 10 سؤال، پرسشنامه عدالت توزیعی (برای سنجش بی‌انصافی اداراک شده مثبت و منفی) با 8 سؤال و پرسشنامه رضایت از مزایا با 9 سؤال بودند. داده‌‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که رضایت از مزایا با سن، سابقه شغلی، بی‌انصافی منفی، فرهنگ سازمان و عدالت رویه‌ای دارای رابطه معنادار است، ولی با جنسیت و بی‌انصافی مثبت رابطه معناداری ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که فرهنگ سازمان، رابطه عدالت رویه‌ای را با رضایت از مزایا تعدیل می‌نماید. به این شکل که هر چه فرهنگ سازمان بسته‌تر باشد رابطه عدالت رویه‌ای با رضایت از مزایا بیشتر است.

کلیدواژه‌ها