جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استاد دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و تبیین آثار آن در آموزش عالی است. پیش‌فرض این تحقیق این است که یادگیری‌های آموزش مدرسه‌ای در زمینه آموزش چندفرهنگی بر آموزش عالی تأثیرگذار بوده و نوع یادگیری‌های دانش‌آموزان در گسترش فضای سازگاری و توافق میان فرهنگ‌ها و یا ایجاد مانع در آموزش عالی مؤثر است. روش پژوهش در این تحقیق، روش قوم‌نگاری و شرکت‌کنندگان، تعداد 40 نفراز دانش‌آموزانی بوده‌اند که در سال آخر دوره متوسطه به تحصیل اشتغال داشته‌اند و در مدت یک سال تحصیلی با پژوهشگر همکاری نموده‌‌اند. نمونه‌گیری تحقیق از نوع  هدف‌مند بوده و نتایج پژوهش، وجود زمینه‌های خانوادگی و اجتماعی در استهزاء سایر فرهنگ‌ها، احساس برتری و تعصبات فرهنگی؛ ضعف اطلاعات دینی در خصوص برابری و برادری همه انسان‌ها، ضعف اطلاعات دانش‌آموزان از شخصیت‌ها و آثار فرهنگی برجسته را نشان می‌دهد. این مسائل می‌تواند فضای سازگاری و توافق میان فرهنگ‌ها، نگاه عقلانی به فرهنگ‌ها و پرهیز از انحصارگرایی فرهنگی در آموزش عالی را با دشواری همراه ساخته و زمینه‌ساز کاهش خزانه فرهنگ ملی در اثر بی‌اعتنایی به عناصر اساسی فرهنگ‌های بومی گردیده و بحران هویت در شهروندان ایرانی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها