انواع دینداری و اخلاق کار؛ مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

   اخلاق کار یکی از مهم‌‌ترین عوامل فرهنگی در توسعه محسوب می‌‌گردد. این پژوهش باتوجه به انواع دینداری‌‌ها، میزان اخلاق کار را مد نظر قرار داده و درصدد پاسخ به این نکته است که با توجه به شرایط اجتماعی ایران آیا میان انواع دینداری افراد و میزان اخلاق کار آنها رابطه‌‌ای وجود دارد. جامعه آماری پژوهش، کارمندان دانشگاه زنجان بوده‌‌اند که از میان آنان جمعیت نمونه به‌‌صورت نمونه‌‌گیری طبقه‌‌بندی‌‌شده، به‌‌تعداد 259 نفر انتخاب شدند. برای توجیه نظری رابطه انواع دینداری و میزان اخلاق کار ازنظریات وبر و شپرد استفاده شده است. یافته‌‌ها نشان دادند که به‌‌طور کلی میزان اخلاق کار اکثریت کارمندان متوسط و بالا بود. بین انواع دینداری و میزان اخلاق کارمندان رابطه معنادار وجود دارد، از حیث ابعاد چهارگانه اخلاق کار نیز تفاوت عمده میان تجددگرایان و اسلام گرایان رادیکال با انواع دیگر وجود دارد و میزان اخلاق کار این دو گروه دینداران نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان دادند که تجدد‌‌گرایی اسلامی و اسلام‌‌گرایی رادیکال بیشترین تاثیر را بر اخلاق کار داشته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها