نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه یاسوج

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

رفتار اجتماع‌یار مجموعه‌ای از رفتارهایی است که برای دیگران سودمند است و به منظور ارتقاء بهزیستی و آسایش دیگران انجام می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتار اجتماع‌یار بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای361 نفر (176 دختر و 185 پسر) به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه فراشناخت اخلاقی (فرا اخلاق) سوانسون و هیل (1993) و پرسشنامه رفتار اجتماع‌یار کارلو و رندال (2002) استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از ماتریس همبستگی نشان داد که بین فراشناخت اخلاقی و خرده‌مقیاس‌های آن با نمره کلی رفتارهای اجتماع‌یار و خرده‌مقیاس‌های آن رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فراشناخت اخلاقی رفتار اجتماع‌یار را پیش‌بینی می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Ethical Metacognition in Anticipation of Prosocial Behavior

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamdad Parsai 1
  • Ali Taqwainia 2
  • Nasser Noushadi 3
1 Master's student in psychology at Yasouj University
2 Associate Professor, Department of Psychology, Yasouj University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasouj University
چکیده [English]

Prosocial behavior is a social behavior that benefits others and is practiced to promote welfare and bring comfort for other people. This paper aims to study the role of ethical metacognition in anticipation of prosocial behavior. The statistical society comprises of all students at Yasouj University of whom 361 students (176 female and 185 male students) were selected and interviewed through multi-stage random cluster sampling. Swanson & Hill moral-metacognition questionnaire (1993) and Carlo and Randall prosocial behavior questionnaire were used for data gathering. The data gathered were analyzed with the help of Pearson correlation coefficient and regression analysis. Results from correlation matrix indicated that there is a significant relationship between moral-metacognition and its microscales with the general score of prosocial behavior and its microscales. Results of regression analysis, too, shows that moral-metacognition anticipates prosocial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosocial Behavior
  • Moral-Metacognition
1. سیف، علی‌اکبر. (1383). «روان‌شناسی پرورشی» روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات آگاه. چاپ یازدهم.
1. طالب‌زاده ثانی، هادی و پروین‌ کدیور. (۱۳۸1). بررسی رابطه دانش فراشناخت اخلاقی‌ (فرااخلاق) با استدلال و رفتار اخلاقی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره ۹۳.
2. طالب‌زاده ثانی، هادی. (1381). بررسی رابطه دانش فراشناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
3. عظیم‌پور، علیرضا؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی‌ییلاق و کیومرث بشلیده. (1391). طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای مهم رفتار اجتماع‌یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله دستاوردهای روان‌شناختی. دوره چهارم. شماره 2.
4. محسنی، نیکچهره. (1393). نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد. تهران: انتشارت رشد. چاپ دوم.
5. Baker, E. R. (2016). Theory of Mind Development and Moral Judgment as Differential Predictors of Aggressive and Prosocial Behaviors in a Normative Preschool Sample. Doctoral Dissertation. University at Albany. State University of New York.
6. Batson, C. D. (2011). Altruism in Humans. New York. Ny: Oxford University Press.
7. Batson, C. D. (2014). A History of Prosocial Behaviors Research. In A. W. Kruglanski & W. Stoebe (Eds.). Handbook of The History of Social Psychology (Pp. 243-264).) New York: Psychology Press.
8. Batson, C. D.; D. A. Lishner. & E. L. Stocks. (2015). The Empathy-Altruism Hypothesis. In D. Schroeder. & W. Graziano. The Oxford Handbook of Prosocial Behavior. Pp. 259-281. New York: Oxford University Press.
9. Bronfenbrenner, U. (1993). Ecological System Theory in R. Vasta (Ed), Annals of Child Development. Green Which, Cn: Jai Press.
10. Carlo, G. & B. A. Randlall. (2002). The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. No. 31.
11. Carlo, G. (2006). Care-Based and Altruistically Based Mortality .In M. killen & J. Smetana (Eds.). Handbook of Moral Development.
12. Carlo, G.; A. Hausmann; S. Christiansen. & B. A. Randlall. (2003). Socio-Cognitive and Behavioral Correlates of Measure of Prosocial Tendencies For Adolescents. Journal of Early Adolescents. 23(1).
13. Crain, W. (1997). How Nature Helps Children Develop. Montessori Life. No. 9.
14. Dodge, K. A. (1986). A Social Information Processing Model of Social Competence in Children. In: M. Perlmutter, Editor. Minnesota Symposium in Child Psychology. Vol. 18. Hillsdale. Nj: Erlbaum.
15. Doherty, M. (2009). Theory of Mind: How Children Understand Others’ Thoughts and Feelings. Hove and New York, Psychology Press.
16. Doris, J. & S. Stich. (2006). Moral Psychology: Emperical Approaches. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
17. Dovidio, J. F. & J. C. Banfield. (2015). Prosocial Behavior and Empathy. in J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences (Pp. 216-220). Oxford. England: Elsevier.
18. Dumbrava, I. L. (2017). An Empirical Approach Wisdom Processes. Romanian Journal of Applied Psychology, 19, 29,50-58.
19. Ebrahimi Ghavam, S. (2011). Metacognition Education and Moral Reasoning : A Case Report of High School Girls in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29 : 1816 – 182.
20. Eisenberg, N.; R. A. Fabes; & T. L. Spinrad. (2006). Prosocial Development. In: Eisenberg, N., Damon,W., Lerner, R. M. (Eds.), Handbook of Child Psychology, Social, Emotional, and Personality Development, Vol. 3. Hobken, Nj, Us: John: Wiley &Sons Inc.
21. Eisenberg, N.; T. L. Spinrad. & A. Knafo-Noam. (2015). Prosocial Development. In: Lamb Me, Garcia Coll C (Vol. Eds.) and Lerner Rm (Series Ed). Handbook of Child Psychology: Vol 3. Social, Emotional, and Personality Development (7Th Ed). New York: Wiley;:610-658
22. Eisenberg, N.; P. A. Miller; R. Shell; S. Mcnally. & C. Shea. (1991). Prosocial Development in Adolescence: A Longitudinal Study. Development Psychology. No. 27. 849-857. 
23. Flavell, J. H.; F. L. Green. & L. J. Moses. (1990). Young Children’s Understanding of Fact Beliefs Versus Value Beliefs. Child Development. No. 61. 915-928. 
24. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Psychological Inquiry. American Psychologist. No. 34, 906-911.
25. Flavell, J. H. (1981). Cognitive Monitoring. in W.p. Dickson (Ed.) Children’s Oral Communication Skills (Pp: 35-66). New York. Nj: Academic Press.
26. Gilman, R.; E. Huebner. & M. Furlong. (Eds.) (2009). Handbook of Positive Psychology in Schools. New York: Routledge
27. Hammond, S. I. & J. I. M. Carpendale. (2015). Helping Children Help. Social Development. 24(2): 367-383.
28. Hannah, S. T.; B. J. Avolio. & D. R. May. (2011). Moral Maturation and Moral Conation: A Capacity Approach to Explaining Moral Thought and Action. Academy of Management Review. 36(4): 663-685.
29. Hardy, S. A. (2006). Identity, Reasoning and Emotion: An Empirical Comparison of Three Source of Moral Motivation. Motive Emot. No. 30. 207-215. 
30. Huebner, B.; S. Dwyer. & M. Hauser. (2008). The Role Emotion in Moral Psychology. Trends in Cognitive Science. 13(1): 1-6.
31. Jambon, M. & J. C. Smetana. (2015). Moral Development. International Encyclopedia of The Social & Behavioral Sciences. No. 2. 780-795.
32. Katz, T. (1990). The Functional Approach to the Study of Attitudes. Public Opinion Quarterly. No. 24. 193-204. 
33. Kohlberg, L. (1981). Essays on Moral Development. Vol. 1. New York: Harper & Row. 
34. Lawler, E. J. & S. R. Thye. (1999). Bringing Emotions into Social Exchange Theory. Annual Review of Sociology. No. 25. 217-244.
35. Lishner, D. A.; & E. L. Stocks. (2018). Helping and Well-Being: A Motivational Perspective. in J. E. Maddux (Ed.), Social-Psychological Foundations of Well-Being  Pp.184-209. New York: Routledge.
36. Mares, J. (2017). Prosocial Behaviors Education in Children. Acta Educationis Generalis. 7(2). 6-16.
37. Mcmahon, J. M. & D. J. Good. (2016). The Moral Metacognition Scale: Development and Validation. Ethics & Behavior. 26(5): 357-394.
38. Moshman, D. (2005). Adolescent Psychological Development. Rationality, Morality and Identity. Second Edition. London: Mahwah. New Jersey.
39. Moshman, D. (2011). Evolution and Development of Reasoning and Argumentation: Commentary On Mercier. Cognitive Development. 26(3): 192-195.
40. Penner, L. A.; J. F. Dovidio.; J. A. Piliavin. & D. A. Schroder. (2005). Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives. Annual Review of Sociology. No. 56. 365-392.
41. Piliavin, J. A. & H. W. Charng. (1990). Altruism: A Review of Recent Theory and Research. American Sociological Review. No. 16. 27-65.
42. Rest, J. (1986). Moral Development: Advances in Research and Theory. New Yourk.
43. Santrock, J. W. (2014). Adolescence, Fifteenth Edition. Published By Mcgraw-Hill Education, 2 Penn Plaza. New York: Ny 10121. Printed in The United States of America.
44. Schrader D. E. (2002). Moral Metacognition in Adolescence and Adulthood. In: Demick J. Andreoletti C. (Eds) Handbook of Adult Development. The Springer Series in Adult Development and Aging. Springer, Boston, Ma
45. Schraw, G. & D. Moshman. (1995). Metacognitive Theories. Educational Psychology Review. 7(4). 351-371.
46. Smetana, J. (2006). Social-Cognitive Domain Theory: Consistencies and Variations in Children’s Moral and Social Judgments. in M. Killen. & J. Smetana. (Eds.) Handbook of Moral Development. Pp. 119-153. Mahwah, Nj: Erlbaum
47. Snyder, M. (1993). Basic Research and Practical Problems: The Promise of a Functional Personality and Social Psychology. Personality and Social Psychology Bulletin, No. 19. 251-264.
48. Stellar, J. E.; M. Gordon; P. K. Piff; D. Cordaro; C. L. Anderson; Y. Bai; L. A. Maruskin. & D. Keltner. (2017). Self-Transcendent Emotions and Their Social Functions: Compassion, Gratitude, and Awe Bind Us to Others Through Prosocial. Emotion Review. 13(2). 1-8.
49. Swanson, L. H. & G. Hill. (1993). Metacognitive Aspects of Moral Reasoning and Behavior. Adolescence. No. 28: 711-725.
50. Tomasellow, M. & A. Waish. (2013). Origins of Human Cooperation and Morality. Annual Review of Psychology. No. 64. 231-255. 
51. Torstveit, L. & S. Sutterlin. & R. G. Lugo. (2016). Empathy, Guilt Proneness, and Gender: Relative Contributions To Prosocial Behaviur. Europe’s Journal of Psychology. 12(2). 260-270.
52. Turiel, E. (1983). The Development of Social Knowledge: Morality and Convention. Cambridge. U.k.: Cambridge University Press.
53. Vaish, A. (2018). The Prosocial Functions of Early Social Emotions: The Case of Guilt. This Review Comes from a Themed Issue on Early Development of Prosocial Behavior. Current Opinion in Psychology. No. 20. 25-29.