به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله می‌خواهیم نشان دهیم که تحلیل مفهوم «ارزش» با استفاده از مفهوم کلی‌ترِ «دلیل» تصویر روشن‌تر و جامع‌تری از رابطه علم و ارزش به ‌دست می‌دهد. به‌ طور خاص به ‌دنبال بررسی این مسئله هستیم که کدام شکل از اثرگذاری ارزش‌ها بر کار علمی موجه و کدام‌یک ناموجه است. دو پاسخ مشهور به این پرسش وجود دارد: یکی با اتکا به آموزه «آرمان علم غیرارزشی» و دیگری با توسل به تمایز میان نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم ارزش‌ها. ابتدا این دو پاسخ و نقد‌های وارد به آنها را اجمالاً بیان می‌کنیم. سپس با معرفی مفهوم «دلیل» و تشریح برخی ویژگی‌های صوری و ساختاری این مفهوم و بیان رابطه «دلیل» و «ارزش»، چارچوبی مفهومی برای بررسی مسئله یادشده ارائه می‌کنیم. نشان می‌دهیم که تحلیل مفهوم «ارزش» بر حسب «دلیل» امکان ارائه پاسخی تازه به این پرسش را فراهم می‌کند که دخالت‌های موجه و ناموجه ارزش‌ها در کار علمی کدام‌اند و این پاسخ، چه برتری‌هایی نسبت به پاسخ‌های پیشین دارد.

کلیدواژه‌ها


1. Collins, H. & T. Pinch. (1993). The Golem: What You Should Know about Science. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Douglas, H. (2009). Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
3. Elliot, K. C. (2011). Direct and Indirect Roles for Values in Science. Philosophy of Science. 78(2).
4. Lacey, H. (1999). Is Science Value-Free? Values and Scientific Understanding. New York: Routledge.
5. Lemos, R. M. (1991). Bearers of Value. Philosophy and Phenomenological Research. Vol. LI. No. 4.
6. Lemos, R. M. (1995). The Nature of Value: Axiological Investigations. Florida: University Press of Florida.
7. Longino, H. (2002). The Fate of Knowledge. Princeton. NJ: Princeton University Press.
8. Mitchell, S. (2004). The Prescribed and Proscribed Values in Science Policy. In P. Machamer & G. Wolters (Eds). Science, Values, and Objectivity. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
9. Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations. Cambridge, MA: Harvard University Press.
10. Reiss, J. & J. Sprenger. (2014). Scientific Objectivity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Fall 2014 Edition). Edward N. Zalta (Ed.)
11. Rooney, P. (1992). On Values in Science: Is the Epistemic/Non-Epistemic Distinction Useful?. Proceedings of the 1992 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. Vol. 2.
12. Scanlon, T. M. (1998). What We Owe to Each Other. Cambridge. MA: Cambridge University Press.
13. Searle, J. R. (2001). Rationality in Action. Cambridge, MA: MIT Press.
14. Steel, D. (2010). Epistemic Values and the Argument From Inductive Risk. Philosophy of Science. Vol. 77. No. 1.
15. Stevenson, L. & H. Byerly. (2001). The Many Faces of Science: an Introduction of Scientists, Values, and Society. Oxford: Westview Press.