شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور است. برای این‌‍‌منظور از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمّی استفاده‌ شد. در بخش کیفی روش فراترکیب به‌کار گرفته شد. در قدم اول با کلیدواژه‌های مختلف در مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو صورت گرفت و تعداد 670 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شد. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهش‌ها، تعداد 40 اثر علمی و پژوهشی از آنها انتخاب شدند. سپس با تکنیک کدگذاری، مفاهیمِ مرتبط، شناسایی و ذیل هشت مؤلفه دسته‌بندی شد. این مؤلفه‌ها عبارت است از: «مدیریت حامی دانش‌محوری»، «فرهنگ حامی دانش‌محوری»، «ساختار و قوانین حامی دانش‌محوری»، «فرایند مدیریت دانش»، «راهبرد حامی دانش‌محوری»، «محیط حامی دانش‌محوری»، «فنّاوری اطلاعات و ارتباطات حامی دانش‌محوری». در بخش کمّی تحقیق، جامعه آماری، خبرگان و پژوهشگران «دانش‌محور» است که تعداد 18 نفر از آنها به‌وسیله نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده گردید و داده‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور و ملاک‌های مرتبط با آنها اولویت‌گذاری شد. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد که مؤلفه «فرهنگ حامی دانش‌محوری» با وزن نسبی 0/221 دارای بیشترین میزان اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات