شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور است. برای این‌‍‌منظور از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمّی استفاده‌ شد. در بخش کیفی روش فراترکیب به‌کار گرفته شد. در قدم اول با کلیدواژه‌های مختلف در مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو صورت گرفت و تعداد 670 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شد. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهش‌ها، تعداد 40 اثر علمی و پژوهشی از آنها انتخاب شدند. سپس با تکنیک کدگذاری، مفاهیمِ مرتبط، شناسایی و ذیل هشت مؤلفه دسته‌بندی شد. این مؤلفه‌ها عبارت است از: «مدیریت حامی دانش‌محوری»، «فرهنگ حامی دانش‌محوری»، «ساختار و قوانین حامی دانش‌محوری»، «فرایند مدیریت دانش»، «راهبرد حامی دانش‌محوری»، «محیط حامی دانش‌محوری»، «فنّاوری اطلاعات و ارتباطات حامی دانش‌محوری». در بخش کمّی تحقیق، جامعه آماری، خبرگان و پژوهشگران «دانش‌محور» است که تعداد 18 نفر از آنها به‌وسیله نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده گردید و داده‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور و ملاک‌های مرتبط با آنها اولویت‌گذاری شد. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد که مؤلفه «فرهنگ حامی دانش‌محوری» با وزن نسبی 0/221 دارای بیشترین میزان اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Components of Knowledge-Based Organization

نویسندگان [English]

  • Sayed Jalal Mousavi Khatir 1
  • Abolghasem Naderi 2
  • Maqsoud Farasatkhah 3
1 Phd )Psychology and Educational Science(, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran
3 Associate Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education (IRPHE)
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify and prioritize the components of knowledge-based organization. To this end, mixed method was used in two parts, i.e. quantitative and qualitative. In the qualitative part, meta-synthesis method was used to identify the components of knowledge-based organization. In the first step, 670 relevant researches were identified through searching the most important local (domestic) and global databases. In the next step, 40 researches, which directly discussed the components of knowledge-based organization, were identified based on definite indexes. Then, using the coding technique, related concepts were identified and classified in eight categories. These components are: knowledge-baseness supportive management; knowledge-baseness supportive culture; knowledge-baseness supportive structures and laws; process of knowledge management; knowledge-baseness supportive strategy; knowledge-baseness supportive environment; knowledge-baseness supportive information and communication technology. The statistical population of the quantitative part are knowledge-based experts and researchers and 18 from amongst them were selected through targeted sampling method. The required data was collected by couple comparisons questionnaires, whose reliability was confirmed by the knowledge-based experts. The data was analyzed using Analytic Hierarchy Process (AHP) and components of knowledge-based organization and relevant criteria for each one were prioritized. The result of the quantitative part shows that the “knowledge-baseness supportive culture” component with relative 0.221 weight enjoys the highest degree of significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Organization
  • Meta-Synthesis
  • Analytic Hierarchy Process
1. ابیلی، خدایار. (1389). مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دانش بنیان. همایش بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی. 
2. اللهیاری‌فرد، نجف و رسول عباسی. (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد (رشد فنّاوری). سال هشتم. شماره 29.
3. بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق‌های کیفی و آمیخته، رویکرد‌های متداول در علوم رفتاری. تهران: انتشارات دیدار. 
4. حسنی، سمیه. (1393). ارائه مدلی برای سنجش سطح دانش‌محوری سازمان‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس. 
5. خدایی‌متین، اسماعیل. (1392). بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه‌های پیام‌نور و آزاد اسلامی واحد مشهد. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 4. شماره 4. پیاپی 16.
6. درودی، هما. (1390). یک مطالعه تطبیقی در مروری بر عوامل زمینه‌ساز یک سازمان دانش‌محور در چند سازمان رسانه‌ای (رادیو ـ تلویزیونی) کارآمد در چند کشور مختلف و مقایسه آن با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مطالعات رسانه‌ای. سال ششم. شماره دوازدهم. 
7. رادینگ، آلن. (1383). مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهـانی مبتنـی بـر اطلاعـات. محمدحسین لطیفی. تهران: نشر سمت. 
8. رجب‌زاده، احمد. (1380). گزارش مصرف کالا‌های فرهنگی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. رضاییان، علی؛ روح‌الله باقری و حمیدرضا فرتوک‌زاده. (1396). شناسایی، اولویت‌بندی و الگو سازی عوامل شکل‌گیری شبکه‌های دانش در سازمان‌های دانش‌محور با رویکرد ساختاری تفسیری. بهبود مدیریت. شماره 37. 
10. زارع، محسن؛ خدایار ابیلی؛ محمدعلی آرئین و شیرکوه محمدی. (1394). بررسی امکان تبدیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان دانایی‌محور: تأملی بر دیدگاه کارکنان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی. دوره 6. شماره 1.
11. سرداری، احمد؛ مردعلی کریمی؛ کبری شادمانی و سهیلا کرمی. (1390). تأثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای غرب). دومین کنفرانس سازمان‌های دانش‌بنیان. 19 دی‌ماه.
12. عطایی، محمد. (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران: چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود. 
13. فضل‌الهی، سیف‌اله و منصوره ملکی‌توانا. (1390). راهکار‌های برون‌رفت از موانع فرهنگی تولید علم در دانشگاه‌ها. فصلنامه معرفت. سال بیستم. شماره 17.
14. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. (1383). معاونت برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی ریاست جمهوری.
15. قدسى‌پور، سیدحسن. (1385). مباحثى در تصمیم گیرى چند معیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبى (AHP) تهران: انتشارات دانشگاه صنعتى امیرکبیر. 
16. منوریان، عباس؛ ناصر عسگری و ‌مصطفی آشنا. (1386). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌های دانش‌محور. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران: 14-13 بهمن 1386. 
17. نعمتی، محمدعلی و حمیدرضا آراسته. (1385). برررسی امکان تبدیل شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کشور به سازمان‌های دانایی‌محور. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. شماره 4.
18. نقشه جامع علمی کشور. (1390). دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. 
19. هوشمند، هانیه؛ سمیه میرافضل و جلال رضایی‌نور. (1393). ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوی دانشگاه قم. فصلنامه تخصص پارک‌ها و مراکز رشد. سال دهم. شماره 38. 
20. Abdullah, N. L.; N. Hamzah; R. Arshad; R. M. I. & R. A. Ghani. (2008). Psychological Contract and Knowledge Sharing among Academicians: Mediating Role of Relational Social Capital. International Business Research. 4(4). 
21. Aktharsha, U. S. & H. Anisa. (2011). Knowledge Management System and Learning Organization: An Empirical Study in an Engineering Organization. The Iup Journal of Knowledge Management. Vol. IX. No. 2. 26-40.
22. Alavi, M. & D. E. Leidner.. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly. 25(1).
23. Alkhuraiji, A.; S. Liu; F. O. Oderanti. & P. Megicks. (2016). New Structured Knowledge Network for Strategic Decision-Making in IT Innovative and Implementable Projects. Journal of Business Research. 69(5).
24. Anbari, F. T.; E. G. Carayannis. & R. J. Voetsch. (2008). Post-Project Reviews as a Key Project Management Competence. Technovation. 28(10).
25. Bollinger, M. S; Y. P. Khatri. & R. D. Smith. (2006). Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset. Journal of Knowledge Management. 5(1). 8-18.
26. Burnell, L. J.; J. W. Priest. & J. R. Durrett. (2004). Developing and Maintaining Knowledge Management Systems For Dynamic Complex Domains. In Gupta & Sharma (Eds). Creating Knowledge Based Organization. Idea Group Inc (e-book).
27. Bustamante, G. P. (1999). Knowledge Management in Agile Innovative Organizations. Journal of Knowledge Management. Vol. 3. No. 1. 6-17.
28. Calabrese, F. A. (2006). Knowlede-Based Organizations in Context. VINE. Vol. 36 ISS: 1. 12-16.
29. Cavaleri, S.; S. Seivert. & L. Lee. (2005). Knowledge Leadership: the Art and Science of the Knowledge-Based organization. Printed USA. (Elsevier Inc).
30. Chang, H. C.; M. T. Tsai. & C. L. Tsai. (2011). Complex Organizational Knowledge Structures For New Product Development Teams. Knowledge-Based Systems. No. 24.
31. Chen, L. & S. Mohamed. (2008). Impact of the Internal Business Environment on Knowledge Management within Construction Organisations. Construction Innovation: Information, Process, Management. 8(1).
32. Coukos-Semmel, E. D. (2006). Knowledge Management: Process and Strategies Used in United State Research Universities. ProQuest Dissertation. UMI Number 3041780.
33. Danhertok, R. L. (2000). The Knowledge-Based Organization: An Iternational Survey. Journal of Knowledge Management. Vol. 1. ISS: 1. 38-49
34. Davenport, T. H. & J. C. Beck. (2002). The Strategy and Structure of Firms in the Attention Economy. Ivey Business Journal. 66(4).
35. Davenport, T. H. & D. W. Hosapple. (2006). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review. 39(2). 43–58.
36. Drucker, P. (1999). Knowledge Work. Executive Excellence. 17(4).
37. Finfgeld, D, L. (2003). Meta Synthesis: The State of the Art—so far. Qualitative Health Research. 13(7).
38. Friedman, R. S. & L. Prusak. (2008). On Heuristics, Narrative and Knowledge Management. Technovation. 28(12).
39. Golden, C. L. (2009). Knowledge Management and Historically Black Colleges and Universities. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy Applied Management and Decision Sciences Information Systems Management Specialization. College of Management and Technology. Walden University. 
40. Gopalakrishnan, S. & P. Bierly. (2001). Analyzing Innovation Adoption Using a Knowledge-Based Approach. Journal of Engineering and Technology Management. No.  18. 
41. Groves, S. (2002). Knowledge Wins in the New Economy. Information Management Journal. 36(2).
42. Gupta , J. N. D. & S. K Sharma. (2004). Creating Knowledge Base Organizations. Idea Group Publishing. 
43. Hansen, M.; N. Nohria. & T. Tierney. (1999). What’s Your Strategy for Managing Knowledge?. Harvard Business Review. 77(2).
44. Harlee, K. K. (2008). Knowledge Management in a Project-Oriend Organization: Three Perspectives. Journal of Knowledge Management. Vol. 7. No. 3. 116-128.
45. Hau, Y. S.; B. Kim; H. Lee. & Y. Kim. (2013). The Effects of Individual Motivationsand Social Capital on Employees’ Tacit and Explicit Knowledge Sharingintentions. International Journal of Information Management. 33(2).
46. Hess, J. D. & A. C. Bacigalupo. (2010). The Emotionally Intelligent Leader, the Dynamics of Knowledge-Based Organizations and the Role of Emotional Intelligence in Organizational Development. On the Horizon. Vol. 18. No. 3.
47. Hung, Y. C.; S. M. Huang; Q. P. Lin. & M. L. Tsai. (2005). Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry. Industrial Management & Data Systems. 105(2).
48. Jamil Nik, J. & Kowcit Kiwis, M. (2009). Resource-Based View of Knowledge Base Organizations. The Electronic Journal of Knowledge Management. 3(2). 75-86.
49. Ketee, J. (2003). Creating a Knowledge-Based Organization. The Manchester Review. Doubie Issue. Vol. 6. No. 2 & 3. 15-18.
50. Khalifeh, Y. W. & D. T. Liyo. (2003). Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises. Industrial Management & Data Systems. 105(3). 262- 273.
51. King, W. R. (2008). An Integrated Architecture for an Effective Knowledge Organization. Journal of Knowledge Management. Vol. 72. No. 2.
52. Kulkarni, U. R.; S. Ravindran. & R. Freeze. (2006). Knowledge Management Success Model: Theoretical Development and Empirical Validation. Journal of Management Information Systems. 23(3).
53. Leja, K. (2011). Koncepcje Zarządzania Współczesnym Uniwersytetem. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
54. Levin, D. Z.; R. Cross.; L. C. Abrams. & E. L. Lesser. (2002). Trust and Knowledge Sharing: A Critical Combination. USA: IBM Institue For Knowledge-Based Organizations. 1-9.
55. Liao, S. H.; W. C. Fei. & C. T. Liu. (2008). Relationships between Knowledge Inertia, Organizational Learning and Organization Innovation. Technovation. 28(4).
56. Liao, S. H. & T. C. Hu. (2007). Knowledge Transfer and Competitive Advantage on Environmental Uncertainty: an Empirical Study of the Taiwan Semiconductor Industry. Technovation. 27(6–7).
57. Long, D. D. (1997). Building the Knowledge-Based Organization: How Culture Drives Knowledge Behaviors. Center For Business Innovation, Ernest & Young LLP. 
58. Lustri, D. (2007). Knowledge Management Model: Practical Application Competency Development. The Learning Organization. 14(2).
59. Malhotra, Y. (1998). Deciphering the Knowledge Management Hype. Journal for Quality & Participation. 21(4).
60. Martin, B. J. & J. W. Priest. & J. R. Durrett. (2006). How Knowledge Compainies Succeed. Journal of Knowledge Management. Vol. 11. No. 6. 12-27. (Emerald).
61. Martin, N.; J. F. S. Gomes. & B. Batiz–Lazo. (2011). How Knowledge Compainies Succeed. Journal of Knowledge Management. Vol. 11.  No.6. PP. 12-27. (Emerald)
62. Mcgovern, J. (2001). Creating a Knowledge-Based Organization. The Manchester Review. Doubie Issue. Vol. 6. NO. 2-3.
63. Mina, A.; E. Bascavusoglu-Moreau. & A. Hughes. (2014). Open Service Innovation and the Firm’s Search for External Knowledge. Res. Policy. 43(5).
64. Mura, M.; E. Lettieri; G. Radaelli. & N. Spiller. (2013). Promoting Professionals’ Innovative Behaviour through Knowledge Sharing: The Moderating Role of Social Capital. Journal of Knowledge Management. 17(4).
65. Nastase, M. (2009). Importance of Trust in the Knowledge Based Leadership. Review of international Comparative Management. Vol. 10. Issue 3. 
66. Neagu, C. D. (2008). In IFIP International Federation for Informantion Processing. Vol. 262. The Future of Identity in the Information Society, Simone Fischer_Hubner, Penny Duquenoy, Albin Zuccato, Leonardo Martucci.
67. Nicolescu, O. (2006). Methods and Techniques Specific to Human Resource Management. Review of International Comparative Management. Vol. 10. Issue 1. Pp. 5-18.
68. Nissen, M. (2004). Inducing Enterprise Knowledge Flows. In Gupta & Sharma. (Eds). Creating Knowledge Based Organization. Idea Group Inc. 
69. OECD .(2000). Economic Surveys, OECD Publishing. Paris: Available at: http://www.oecd.org/development/effectiveness/38588964.pdf
70. Othman, A. & W. Beydoun. (2015). Strategic Integration of Human Resource Management Practices: Perspectives of two Major Japanese Electrical and Electronics Companies in Malaysia. Cross Cultural Management: An International Journal. 16(2). 197- 214.
71. Paredes-Frigolett, M. & J. F. S. Gomes. & B. Batiz –Lazo. (2016). Management of Knowledge in New Product Development. In Portuguese Higher Education. In Gupta & Sharma (Eds). Creating Knowledge Based Organization. Idea Group Inc (e-book)
72. Park, Y. & S. Kim. (2006). Knowledge Management System for Fourth Generation R&D: Knowvation. Technovation. 26(5–6).
73. Paterson, B.; S. Thorne; C. Canam. & C. Jillings. (2001). Metastudy of Qualitative Research: A Practical Guide to Meta-analysis and Meta-synthesis. Thousand Oaks. CA: SAGE. 
74. Raghu, T. S. (2007). A Business Process Context for Knowledge Management. Decision Support Systems. 43(3).1062- 1079.
75. Rajan, A.& Euper. (1999). Good Practices in Knowledge Creation and Exchange. Tunbridge Wells: Create. 
76. Ramona, D. L. (2013). Sustainable Knowledge Based Organization from an International Perspective. The International Journal of Management Science and Information Technology. 16(7). 160-175. ‏
77. Rao, M. (2005). The Social Life of KM Tools. Edited by Rao "Knowledge Management Tools and Techniques. Elsevier. Oxford: Butterworth-Heinemann.
78. Read, W. H. (1996). Managing the Knowledge-Based Organization: Five Principles Every Manager Can Use. Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 8. No. 3. 223-232.
79. Reed, M. I. (1996). Expert power and Control in late modernity; An Empirical Review and Theorical Systhesis. Organization Studies. 17(4). 573-597
80. Reif Harry. L. (2004). Knowledge Management and Knowledge Based Organization. Information Management Journal. Vol. 38. Issue. 4. 58-59.
81. Rowley, J. (2000). Is Higher Education Ready for Knowledge Management. The International Journal of Educational Management. 14(7).
82. Sandelowski, M. & J. Barroso. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer. 
83. Senge, M. P. (1990). How Organizations Learn: The Leader’s New work. Boston: International Thomson Business Perss.
84. ShariFuddin, S. O.; S. Ikhsan. & F. Rowland. (2004). Knowledge Managemenr in a Public Organization: a Study on the Relationship between Organizational Elements and the Performance of Knowledge Tramfer. The Journal of Knowledge Management. Vol. 8. No. 2. 95-111. [Emerald].
85. Soliman, F. & K. Spooner. (2000). Strategies for Implementing Knowledge Management: Role of Human Resources Management. Journal of Knowledge Management. Vol. 4. No. 4. 337-345.
86. Stefanescu, R. (2010). The Sustainable University. Review of International Comparative Management. 11(5). pp.841-852. Available at: http://www.rmci.ase.ro/
87. Svart, E. & J. Kinee. (2003). Exploring the World of Knowledge Management: Agreements and Disagreements in the Academic/ Practitioner Community. Journal of Knowledge Management. Vol. 9. No.20.
88. Svart, E. & R. Nastameh. (2009). A Resource Based View of Organizational Knowledge Management Systems. Journal of Knowledge Management. Vol. 4. No. 3. 224-234.
89. Tan, Y.; B. Scott. & H. Stephen. (2007). Attracting and Retaining Knowledge Workers in Knowledge Cities. Journal of Knowledge Management. Vol. 11. Issue: 5.
90. Von Krogh, G. (1998). Care in Knowledge Creation. California Management Review. 40(3).
91. WalczaK, S. (2005). Organizational Knowledge Management Structure. The Journal of the Learning Organizational. Vol. 12. No. 4. 330-339. [Emerald].
92. Wang Catherine, L. & K. Ahmed Perveiz . (2003). Structure & Structural Dimensions for Knowledge-Based Organizations. Measuring Business Excellence. Vol. 17. Issue. 1: 12. 
93. Westerberg, K.; J. Hjelte; J. Brannstrom. & U. Hyvonen. (2011). The Meaning of a Knowledge-Based Organization in Swedish Monicipal Elderly Care. Social Work Education. Vol. 30. S. 1-23. 
94. Wiig, K. M. (1999). What Future Knowledge Management Users May Expect. Journal of Knowledge Management. 5(3).
95. Wu, C. & A. Wang. (2016). Geographical FDI Knowledge Spillover and Innovation of Indigenous Firms in China. International Business Review. Vol. 25. Issue 4.
96. Yahya, S. & W-K, G. Goh. (2002). Managing Human Resources toward Achieving Knowledge Management. Journal of Knowledge Management. 6(5). 457- 468.
97. Yu, Y.; J. X. Hao; X. Y. Dong. & M. Khalifa. (2013). A Multilevel Model for Effects of Social Capital and Knowledge Sharing in Knowledge-Intensive Work Teams. International Journal of Information Management. 33(5).
98. Zack, M. H. (1999). Managing Codified Knowledge. Sloan Management Review. 40(4).
99. Zack, Micheal. H. (2003). What Is a Knowledge-Based Organization?. 5th International Conference Organizational Learning and Knowledge. Friday, 30th may-Monday. 2nd June.